Teemaplaneeringud

E67 TALLINN – PÄRNU - IKLA

Planeeringu eesmärk

 

Planeeringu eesmärgiks on riigimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Harju maakonnas km 12,0 – 44,0 s.h Kernu ümbersõidu trassi valik, Rapla maakonnas km 44,0 – 92,0 ja Pärnu maakonnas km 92,0 – 170,0 sh Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu ümbersõidu trassi valik. Teemaplaneeringuga luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.

 
HARJU MAAKOND

 

Harju maavanema 13.05.2009.a korraldusega nr 1215-k algatati Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0 – 44,0“ koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).

Teemaplaneering on kehtestatud Harju maavanema 14. novembri 2014 korraldusega nr 2133.

Planeeringu seletuskiri (3.73 MB, PDF)

Planeeringu kaardid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Teemaplaneeringu info maakonna planeeringute kodulehel.

 
RAPLA MAAKOND

 

Rapla maavanema 07.05.2009.a korraldusega nr 313 algatati Rapla maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0“ koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).

Teemaplaneering on kehtestanud Rapla maavanema 23.05.2016.a  korraldusega nr 1-1/16/348.

Planeeringu seletuskiri (2.64 MB, PDF)

Planeeringu kaardid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Teemaplaneeringu info maakonna planeeringute kodulehel.

 
PÄRNU MAAKOND

 

Pärnu maavanema 27.02.2009.a korraldusega nr 32 algatati Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“ koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).

Teemaplaneering on kehtestatud Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529.

Planeeringu seletuskiri (18.55 MB, PDF)

Planeeringu kaardid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH aruanne  (13.82 MB, PDF)
KSH aruande heakskiitmine (48.87 KB, PDF)

Teemaplaneeringu info maakonna planeeringute kodulehel.

Maanteeametist saab teemaplaneeringut puudutavat informatsiooni planeeringute menetlemise talitusest maantee [at] mnt.ee  

E263 TALLINN - TARTU – VÕRU - LUHAMAA

Planeeringu eesmärk

 

Planeeringu eesmärgiks on riigitee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Järva, Jõgeva ja Tartu maakondades km 92,0 – 183,0 s.h Neanurme ja Pikknurme õgvenduste, Mäeküla, Adavere, tugimaantee 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia Imavere ümbersõitude ning tugimaantee nr 38 Põltsamaa – Võhma ja tugimaantee 37 Jõgeva – Põltsamaa ühendus (Põltsamaa ümbersõit) trassi valik.

Teemaplaneeringuga luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.

 
JÄRVA MAAKOND, JÕGEVA MAAKOND, TARTU MAAKOND

 

Järva maavanema 27.04.2009.a korraldusega nr 275, Jõgeva maavanema 29.04.2009.a korraldusega nr 219 ja Tartu maavanema 27.04.2009.a korraldusega nr 304 algatati Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0“ koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).

Teemaplaneering Järva maakonna osas kehtestatud Järva maavanema 30. novembri 2012 korraldusega nr 423. 

Teemaplaneering on Jõgeva maakonna osas kehtestatud Jõgeva maavanema 23. novembri 2012 korraldusega nr 1-1/396.

Teemaplaneering on Tartu maakonna osas kehtestatud Tartu maavanema 21.novembri 2012 korraldusega nr 686.

Planeeringu seletuskiri (17.49 MB, PDF)

Planeeringu kaardid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH aruanne  (4.44 MB, PDF)
KSH aruande heakskiitmine (66.53 KB, PDF)

Teemaplaneeringu info maakonna planeeringute kodulehel.

Maanteeametist saab teemaplaneeringut puudutavat informatsiooni planeeringute menetlemise talitusest maantee [at] mnt.ee.

E20 TALLINN-NARVA

Planeeringu eesmärk


Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn – Narva trassi asukoha täpsustamine ja vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavate nõuetega Ida-Viru maakonnas Jõhvi – Narva lõigus km 163,2 – 208,8. Planeeringu käigus täpsustati need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Planeeringu käigus valiti sobiv trassi asukoht Jõhvi põhja- ja idapoolsele ning Sillamäe ümbersõitudele. Samuti kontrolliti, kas 1991 aastal instituudi „Lengiprotrans“ poolt koostatud Narva ja Ivangorodi ümbersõidu tehnilis-majanduslikus põhjenduses valitud Narva ümbersõidu (Vodava - Riigiküla teelõik) teostatavust, arvestades piirkonnas toimunuid arenguid ja kehtestatud piiranguid.

Teemaplaneeringuga luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.

 
IDA-VIRU MAAKOND

 

Ida-Viru maavanema 29.07.2008. a korraldusega nr 226 algatati Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „E20/T1 Tallinn – Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi – Narva lõigus ja Vodava – Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH). Teemaplaneering on kehtestatud Ida-Viru maavanema 17. aprill . novembri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/124.

Planeeringu seletuskiri (5.18 MB, PDF)

Planeeringu kaardid

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH aruanne (1.2 MB, PDF)

Teemaplaneeringu info maakonna planeeringute kodulehel.