Katseprojektid

Liiklus on keeruline süsteem, kus ühe parameetri muutmine võib käivitada sündmuste jada, mille tulemus võib vähese teadmistepagasi korral olla etteaimamatu. Liikluses toimivad põhjus-tagajärg seosed on sageli mitmesuunalised ja keerukad. Inimene, kaasa arvatud liiklusspetsialist, ei taju liiklusriske alati objektiivselt. Paljude liiklusohutusalaste tegevuste mõju ei ole tavaloogikale tuginedes prognoositav ning mõju ulatus on ajas muutuv. See loob olukorra, kus heas usus rakendatavad tegevused ei pruugi ohutust oodatud viisil suurendada. Halvemal juhul võivad need liiklusohtu sootuks tõsta.

Muutusi liiklussüsteemis saab rakendada ainult siis, kui nende võimalik negatiivne mõju liiklusohutusele on parimatele tänapäevastele teadmistele tuginedes ümber lükatud. Rakendada tuleb eelkõige neid liiklusohutusalaseid meetmeid ning tegevusi, mille efektiivsus on teaduspõhiselt või pikaajalises praktikas kinnitust leidnud. Liiklusohutusalase olukorra muutuste tuvastamine, planeeritavate tegevuste mõju prognoosimine ning rakendatud tegevuste mõju hindamine on võimalikud vaid siis, kui selleks on kasutada piisava detailsusega liiklusõnnetusi ja riskifooni iseloomustavad andmed ning asjaomastel ametitel ja teadusasutustel on vajalik analüüsivõimekus.