Eriluba suur- või raskeveosega liiklemiseks

 

Mis on erivedu?

 

Erivedu on veosega või veoseta sõiduki või sõidukite kombinatsiooni liiklemine teel, mille vähemalt üks mõõde või kaal ületab Eestis lubatud suurimad mõõtmeid, lubatud massi või teljekoormust.

Jagamatu veos on veos, mida ei saa jagada kaheks või enamaks osaks ilma, et sellega kaasneks tarbetu kulu või veose kahjustamise oht ja mida selle mõõtmete või massi tõttu ei saa vedada liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele vastava sõiduki, autorongi või masinrongiga. Liiklusseaduse §80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuded leiate Riigi Teataja lehelt.

*Eriveo teostamise erandjuhud

Töötlemata ümarpuidu vedu eriveona on lubatud, kui Maanteeameti poolt teekonstruktsiooni kihtidesse paigaldatud andurite põhjal on tee konstruktsioon külmunud olekus vähemalt 0,5 m sügavuseni ning tingimusel, et veotee sildade, viaduktide ja truupide kandevõime on vähemalt 52 t, autorongi tegelik mass ei ületa 52 t ning sõidukite tegelikud massid ja sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registrimasse ja sõidukite registriteljekoormusi ning autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

Jagatavat veost võib vedada eriveona eriloa alusel, kui korraga on täidetud kõik järgmised tingimused:

 1. veose kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht;
 2. veduk on varustatud GPS-seadmega ja andmed autorongi asukoha kohta edastatakse Maanteeametile vastavalt Maanteeameti veebilehel avaldatud andmete edastamise tehnilistele tingimustele;
 3. erivedu teostatakse autorongiga, mille veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi;
 4. autorongi tegelik mass ei ületa 3-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest haagisest koosneval autorongil 48 000 kilogrammi või 3-teljelisest vedukist ja vähemalt 4-teljelisest haagisest või 4-teljelisest vedukist ja vähemalt 3-teljelisest haagisest koosneval autorongil 52 000 kilogrammi;
 5. autorongi koosseisus olevate sõidukite kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate ratastega teljed, on varustatud paarisratastega;
 6. autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud massid ei ületa sõidukite registrimasse;
 7. autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registriteljekoormusi;
 8. autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi;
 9. veose kaal tonnides edastatakse Maanteeametile vastavalt Maanteeameti veebilehel avaldatud andmete edastamise tehnilistele tingimustele;
 10. veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud lubatud teedevõrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt eriloale lisatud veoteed;
 11. eriveo teostaja on eriloa taotluses kinnitanud, et ta täidab käesolevas lõikes sätestatud eriveo teostamise tingimusi.

 

Kuidas taotleda luba eriveo teostamiseks?

 

Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud tee omaniku antud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul ja tingimustel.

 • Riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Maanteeamet, selleks tuleb esitada taotlus Maanteeameti e-teeninduses.
 • Linnatänavatel pöörduge linnavalitsusse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
 • Vallateedel pöörduge vallavalitsuse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
 • Erateedel pöörduge eratee omaniku või tema volitatud isiku poole.

 

Eriloa andmise kord ja eritasu

 

Eriluba saadetakse taotlejale posti või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastustega esitatud taotluse saabumist.

Iga antud eriloa menetlustasu on kuus eurot, eriloa taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras on menetlustasu kümme eurot. Eriloa vormistamine kiirendatud korras tähendab eriloa vormistamist 8 töötunni jooksul pärast kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumist.

Lubatud massi või lubatud teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu majandus- ja taristuministri 04. septembri 2015. a määrus nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ Lisa 3 esitatud tabelite alusel. Lubatud mõõtmete ületamise eest arvestatakse eriveo tasu majandus- ja taristuministri 04. septembri 2015. a määrus nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ Lisa 4 esitatud tabelite alusel.

Lubatud massi või lubatud teljekoormuse ning lubatud mõõtmete ületamise eest arvestatud eriveo tasu summeeritakse.

Lühiajalise eriloa, välja arvatud jagatava veose veoks eriveosena antud lühiajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu iga eriveo eest. Jagatava veose veoks eriveosena on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks üks vedu ööpäevas.

Pikaajalise eriloa, välja arvatud jagatava veose veoks eriveona antud pikaajalise eriloa, puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas. Jagatava veose veoks eriveosena pikaajalise eriloa eriveo tasu on esitatud Majandus- ja taristuministri 04. septembri 2015. a määrus nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ Lisa 3 tabelis 2.

Kui veotee ei ole konkreetselt määratud, arvestatakse mõõtmete ületamisel ühekordse veotee pikkuseks riigimaanteedel 100 km ühe maakonna piires ja 200 km mitme maakonna piires ning kohalikel teedel 50 km.

Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse eriveo tasumäärasid 50% ulatuses.

Kahe või enama samaaegse mõõtme ületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõtme ületamise eest.

Maanteeamet koostab eriloa taotlejale arve ja saadab selle 5 tööpäeva jooksul taotleja e-posti aadressile.

*Eritasu ja menetlustasu ei võeta massi ja mõõtmete ületamisel:

 1. autokraanade eest, mille tegelik mass on kuni 48 t ning ühegi telje koormus ei ületa 12 t;
 2. liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmete, samuti traktorist või liikurmasinast ja pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest moodustatud koosseisu eest;
 3. teehoiutööde teostamisega seotud sõiduki eest.

Eriluba peab olema juhil kaasas või elektrooniliselt kättesaadav ja see tuleb esitada liiklusjärelevalve teostajale tema nõudmisel.

Kontaktid


Täiendava informatsiooni saamiseks palume saata küsimus e-postiga aadressile veoluba [at] mnt.ee või helistada telefonil 612 0100.