Mobiilsed kiiruskaamerad

Mobiilne kiiruskaamera on kiirusmõõtesüsteem, mis paigaldatakse statiivile või seisvasse sõidukisse. Maanteeamet testis 2016. aasta veebruaris mobiilseid kiiruskaameraid. 

Mobiilsete kiiruskaamerate rakendamist liiklusohutuse parandamiseks on kaalutud alates automaatse järelevalve kasutuselevõtust. Testperiood näitas, kas ja kuidas on riigil otstarbekas mobiilse automaatse kiirusemõõtesüsteemi teenusesse investeerida.

Täpsemalt oli pilootprojekti eesmärk välja selgitada, kuidas mobiilsed kiiruskaamerad ja nende haldamine Eesti tingimustes toimuda võiks. Selleks katseti erinevaid paigaldusvõimalusi ja -kohti, hinnati kaamera töökindlust eri ilmaolude ja valgustingimuste juures, eri tüüpi teedel ja liikluskeskkondades. Testimine toimus nii asulasisestel kui ka–välistel teedel, õuealadest kuni neljarajaliste maanteedeni.

Mobiilne kiiruskaamera fikseerib kiiruseületamise ja punane välgusähvatus annab teada kiirust ületanud sõidukist salvestise tegemisest. Antud juhtumite kohta menetlust ei alustatud ja trahviteateid ei väljastatud. Kõik testperioodil tehtud salvestised kustutati.

 

Mobiilne kiiruskaamera Pirita teel

 

Kas mobiilne kiiruskaamera tuleb tähistada osutusmärgiga „automaatkontroll“?

Liiklusseaduse § 199 sätestab liiklusjärelevalve meetodid. Lõige 1 punkt 4 lubab järelevalvet teha teisaldatava või statsionaarse tehnilise vahendiga.

Nõuded kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ja mõõtmistulemuste töötlemisele leiab Vabariigi Valitsuse määrusest.

§ 3. Sõidukiiruse mõõtmise üldnõuded

(2) Automaatne kiirusmõõtesüsteem peab sõidukiiruse mõõtmiseks olema nõuetekohaselt paigaldatud ja seadistatud. Automaatsele kiirusemõõtmisele, sealhulgas mõõtesüsteemi paigaldamisele ja seadistamisele kehtestatud nõuete järgimise tagab mõõtesüsteemi valdaja.

Liiklusmärkide kasutamist reguleerib valdkonna ministri määrus "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele". Määruse 6. jagu Osutusmärgid § 14. Üldsätted lõige (1): Osutusmärgid teatavad kohustusliku liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide paiknemisest.

Määrus käsitleb liiklusmärke 559a ja 559b "automaatkontroll" osutusmärkidena. Ükski viidatud ja kehtivatest õigusaktidest ei sätesta ühemõtteliselt, et kiirusmõõtesüsteem peaks olema tähistatud liiklusmärgiga 559a või 559b "automaatkontroll". Õigusliku regulatsiooni erinevusi statsionaarse ja mobiilse kiiruskaamera vahel ei ole samuti välja toodud.

Osutusmärgi kirjeldamine õigusaktis ei tee selle kasutamist kohustuslikuks.

Lisaks saab lugeda siit.