Maanteel tekkinud kahju

Kui sõiduk on maanteel kahju saanud ja arvate, et kahjustuse põhjuseks on teeolud, mis ei vastanud nõuetele, siis on teil õigus esitada kahjunõue.

Teil on õigus nõuda kahjutasu, kui:

  • Sõiduk on saanud kahjustada asfaldiaugust läbisõidu tõttu.
  • Sõiduki aknasse on lennanud killustikukivi.
  • Sõiduk on saanud kahjustada muude teekatte puuduste tõttu, mis ei vasta tee seisundinõuetele.


Hüvitamisele ei kuulu kahju:

  • Mis on tekkinud teistel teedel kui riigimaanteed.
  • Kui kahjukannataja on rikkunud liiklusseadust.
  • Kui seisundinõuete mittevastavus (löökauk, lahtine killustik vm) on tähistatud liikluskorraldusvahendiga.
  • Mis on tekkinud seoses kokkupõrkest loomadega.
  • Mis on tekitatud teise liiklusseadust rikkunud sõiduki poolt.

 

Sõiduk maanteel

 

Kahjunõude esitamine

 

Kui sõiduk sai kahjustada, siis palume sündmuskohal toimida järgmiselt:

  • Peatuge ja parkige ohutult. Lülitage sisse ohutuled ning veenduge enda ja kaasliiklejate turvalisuses.
  • Teavitage politseid numbril 112 ja Maanteeinfokeskust numbril 1510.
  • Jäädvustage sündmus käepäraste vahenditega: kirjutage üles asukoht, kellaaeg, kahju tekkimise arvatav põhjus, kahju ulatus jm. Võimalusel tehke fotosid ja kirjutage üles tunnistajate kontaktid.

Kahjunõude palume esitada Maanteeametile kirjalikult Teelise 4, 10916 Tallinn või elektrooniliselt info@mnt.ee.

Kahjunõue peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • Sõiduk, selle omanik ja/või sõiduki kasutaja.
  • Toimunud sündmuse kellaaeg ja asukoht.
  • Sündmuse ja sõiduki vigastuste kirjeldus.
  • Kahjunõude summa koos vähemalt kahe erineva firma vastava remonditeenuse hinnapakkumuse või remonditeenuste eest makstud arvete kviitungi originaaliga;
  • Olemasolul ka fotod ja tunnistajate seletuskirjad.