Müra ja välisõhk

Välisõhus levivad õhusaaste ja müra on maanteede üks olulisemaid keskkonna aspekte, mida inimesed igapäevaselt kogevad. Nii õhusaastel kui ka müral on ühised levimise põhimõtted. Allika ligidal on müratase ja teiste saasteainete kontsentratsioon kõrge, siis hajumine toimub suhteliselt kiiresti, kuna leviku pindala suureneb. 
 

Joonisel 1 on näidatud mürataseme ja õhusaaste kontsentratsiooni muutumine vastavalt kaugusele müraallikast ning leviku pindala suurenemine. Nii müra kui ka õhusaastet uuritakse arvutuste ja mõõtmiste teel. Kõige suuremad müra ja õhusaaste leviku mõjutajad on sõidukite ja maantee tehniline korrasolek, liikluskorraldus (ummikud ja kiirendused), tuule suund ja teised ilmastiku tingimused, maastiku tingimused, liiklussagedus ja piirkiirused. 

Joonisel 1 on näidatud tuule esinemise korral õhusaaste levimise muutus. Seetõttu on mõõtmiste teostamine sageli aega nõudev protsess, sest vaja on oodata sobivaid ilmastiku tingimusi. Müra ja õhusaastet hinnatakse alati vastuvõtvas punktis ehk õhusaastele tundlikus asukohas. 

 

Mürataseme ja õhusaaste konsentratsiooni muutus

Joonis 1. Müra ja õhusaaste leviku ning tuulega esinemise tingimustes.