Leevendusmeetmed õhusaaste ja müra vähendamisel

Müra ja õhusaaste vähendamise võimalusi välisõhus saab hinnata läbi potentsiaalsete meetmete. Meetmeteks võivad olla müratõkete ehitus, liikluse ümbersuunamine läbi möödasõitude, piirkiiruse vähendamine.

Tabelis on hinnatud erinevaid meetmeid õhusaaste ja müra vähenemise seisukohalt.

Saavutamise võimalused Õhusaaste vähenemine Müra vähenemine
Kaotada 25% liiklusest või alandada piirkiirust 10 km/h võrra. Õhusaaste vähenemine tajutav 25% liikluse vähenemise korral. 1 dB

Väga väike muutus, mida inimese kuulmine ei suuda eristada ehk tajuda.
Kasutada müra vähendavat teekatet, alandada piirkiirust 10–20 km/h võrra, asendada tavaline ristmik ringristmikuga või kasutada valdusfoori tsüklit „roheline laine“. Õhusaaste minimaalne vähenemine. 2 dB

Vaevutajutav muutus.
Kaotada 50% liiklusest, alandada piirkiirust 20 km/h võrra või kasutada teekattematerjalina peenema struktuuriga katendit (näiteks AB16 katte asemel SMA8). Õhusaaste märkimisväärne vähenemine. 3–4 dB 

Tajutav müra vähenemine.
Kaotada 65% liiklusest või kasutada müraseina. Õhusaaste väga ulatuslik vähenemine. 5 dB 

Oluline ja selgelt tajutav muutus.
Kaotada 90% liiklusest või kasutada kõrget müraseina. Õhusaaste väga ulatuslik vähenemine. 10 dB 

Mürataseme vähenemine on tajutav poole võrra.
Kaotada 99% liiklusest või ehitada suletud sisehoovidega korruselamud. Õhusaaste väga ulatuslik vähenemine. 20 dB 

Väga suur muutus.

Maanteeamet on rajanud maanteede äärde 2015. aasta lõpu seisuga üle 23 km müratõkete lahendusi seinte, vallide ja nende kombinatsioonide näol. Materjalidest on kasutusel väga erinevad lahendusi. Müratõkke tüübi ja materjali valikul tuleb lähtuda väga erinevatest kriteeriumitest. Nagu tabelist 1 on näha, võib müratõketel olla ulatuslik mõju ka õhusaaste vähendamisel. Seda on eriti näha tiheda liiklussagedusega maantee lõikudel, kus peente ja eriti peente osakeste ladestumise tõttu on müratõkked tihti määrdunud. Kogu müratõkkele ladestunud osa oleks müratõkke puudumisel kandunud edasi võimalike saastetundlike objektideni.