Liiklusmüra seire

Riigiteede müraseire eesmärk on teostada liiklusmüra mõõtmised vastavalt keskkonnaministri 16.12.2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“. Mõõtmiste läbiviimisel ja tulemuste esitamisel kasutatakse määruse nr 71 lisas 2 või 3 on toodud meetodeid. Mõõtmispunktide asukohad on valitud teeprojektide mürauuringutest, strateegilise mürakaardi ja esitatud kaebuste andmetest lähtuvalt.  

Välisõhu strateegiline mürakaart maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas.