Strateegiline mürakaart 2012

Strateegiline mürakaart 2012 maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas

 

Välisõhu kaitse seadus sätestab müraallikavaldajatele (s.h Maanteeamet) vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ keskkonnamüra hindamiseks ja müra vähendamise meetmete rakendamiseks strateegiliste mürakaartide koostamise kohustuse. Mürakaardi koostamise eesmärgiks on anda üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta ning laiemalt tagada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulike mõjude vältimine, ennetamine või vähendamine.

Sotsiaalministri 29.05.2005 määruse nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” kohaselt tuli Maanteeametil hiljemalt 30.juuniks 2012. aastal esitada Terviseametile kooskõlastamiseks strateegiline mürakaart selliste maanteede kohta, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas. Selliseid maanteelõike oli 2010. aasta liiklusloenduse põhjal 18 ning nende kogupikkuseks on 158,743 km. Kaardistamisele kuulunud maanteelõigud asuvad neljas maakonnas (Harju, Ida-Viru, Pärnu ja Tartu) ning on piirnevad peamiselt Eesti suuremate linnadega (Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve, Pärnu).

Strateegiliste mürakaartide koostamiseks koostati kolmedimensiooniline maastikumudel müra modelleerimise programmis IMMI. Maanteetranspordist tuleneva müra hajumine keskkonnas arvutati Prantsuse riikliku standardi XP S 31-133 (NMPB) alusel. Mudelisse sisestati suur hulk erinevaid andmeid (maanteed, liiklusintensiivsus, kõrgusandmed, hooned, olemasolevad müratõkked, maakasutus), misjärel oli võimalik läbi viia modelleerimine. Modelleerimise tulemusteks on graafilised mürakaardid, millele on märgitud müratasemete isojooned ning hooned. Arvutused teostati kahel kõrgusel. Euroopa Komisjonile esitatava mürakaardi jaoks teostati arvutused 4m kõrgusel. Kaardid modelleeriti arvutussammuga 10*10 m. 

Mürakaardid on koostatud müraindikaatoritele Lden (Päeva-õhtu-öömüraindikaator) ja Lnight (öömüraindikaator) ning on kaartidel on esitatud müratasemega Lden > 50 dB ja Lnight > 45 dB.

Strateegilise mürakaardi koostamise tulemustest järeldub, et müraindikaatori Lden arvsuurused on suuremad kui 55 dB ligi 80. ruutkilomeetril ning alale jääb hinnanguliselt 1659 elamut. Sellisesse mürasituatsiooni jääb ligikaudselt 9300 inimest ehk oluliselt alla ühe protsendi kõigist Eesti elanikest. Üle 65 dB jääb juba oluliselt vähem eluhooneid ning elanikke. Vastavalt 307 ja 1100. Üle 75 dB on Lden müratasemed, vaid kolmes eluhoones, kus elab vähem kui 50 inimest.
Öömüraindikaatori Lnight puhul, arvutatuna 4m kõrguselt, jäävad üle 50 dB müratasemega aladele 818 eluhoonet ning ligikaudu 4300 elanikku. Üle 60 dB (eluhoone sõiduteepoolse fassaadi piirtaset ületav) aladele, aga 123 eluhoonet ja ligikaudu 400 elanikku. Üle 65 dB müratasemega aladel on kolm eluhoonet, hinnanguliselt vähem kui 50 elanikuga.

Kuna strateegilised mürakaardid koostakse pikaajalistele müraindikaatoritele Lden (päeva-õhtu-öömüraindikaator) ja Lnight (öömüraindikaator), siis tulemusi saab Eestis siseriiklikult kehtestatud ja normeeritud (sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42) indikaatoritega – Ld (päevamüraindikaator) ja Ln (öömüraindikaator) – võrrelda vaid viimase, ehk öömüraindikaatori osas. Võttes aluseks olemasolevate elamualade öömüraindikaatori Ln piirtaseme 60 db müratundliku hoone/eluhoone sõiduteepoolsel fassaadil, paikneb käesoleva töö alusel normatiive ületavas müraolukorras 123 eluhoonet ning nendes hinnanguliselt ligi 400 elavat inimest. 

Strateegilise mürakaardi koostas Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ ning selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 1 - Maanteelõigud maakonniti (kaardid)

 

   

Lisad 2-17 -  Maanteelõikude mürakaardid

 

1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_1_Lden_A3.jpg (272.93 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_1_Lnight_A3.jpg (271.91 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_2_Lden_A3.jpg (233.04 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_2_Lnight_A3.jpg (238.21 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_3_Lden_A3.jpg (225.6 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_3_Lnight_A3.jpg (226.46 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_4_Lden_A3.jpg (192.3 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_4_Lnight_A3.jpg (190.36 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_5_Lden_A3.jpg (236.91 KB, JPG)
1_Tln-Narva_I_4m_l6ik_5_Lnight_A3.jpg (235.27 KB, JPG)
1_Tln-Narva_II_4m_Lden_A3.jpg (204.65 KB, JPG)
1_Tln-Narva_II_4m_Lnight_A3.jpg (202.11 KB, JPG)
 
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_1_Lden_A3.jpg (271.86 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_1_LnightA3.jpg (269.73 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_2_Lden_A3.jpg (266.72 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_2_LnightA3.jpg (266.18 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_3_Lden_A3.jpg (266.72 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_3_LnightA3.jpg (251.35 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_4_Lden_A3.jpg (223.64 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_I_4m_l6ik_5_LnightA3.jpg (245.13 KB, JPG)
 
2_Tartu_mnt_II_l6ik1_Lden_A3.jpg (272.98 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_II_l6ik1_LnightA3.jpg (262.49 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_II_l6ik2_Lden_A3.jpg (221.06 KB, JPG)
2_Tartu_mnt_II_l6ik2_LnightA3.jpg (216.02 KB, JPG)
 
3_J6hvi-Tartu-Valga_I_4m_Lden_A3.jpg (163.92 KB, JPG)
3_J6hvi-Tartu-Valga_I_4m_Lnight_A3.jpg (165.3 KB, JPG)
3_J6hvi-Tartu-Valga_II_4m_Lden_A3.jpg (215.87 KB, JPG)
3_J6hvi-Tartu-Valga_II_4m_Lnight_A3.jpg (213.63 KB, JPG)
 
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik1_Lden_A3.jpg (239.38 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik1_Lnight_A3.jpg (236.92 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik2_Lden_A3.jpg (226.51 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik2_Lnight_A3.jpg (225.72 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik3_Lden_A3.jpg (202.63 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_I_4m_l6ik3_Lnight_A3.jpg (265.26 KB, JPG)
 
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_1_Lden_A3.jpg (205.8 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_1_Lnight_A3.jpg (205.02 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_2_Lden_A3.jpg (221.33 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_2_Lnight_A3.jpg (225.72 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_3_Lden_A3.jpg (265.79 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_3_Lnight_A3.jpg (265.26 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_4_Lden_A3.jpg (240.06 KB, JPG)
4_P2rnu_mnt_II_4m_l6ik_4_Lnight_A3.jpg (235.38 KB, JPG)
 
8_Tallinn-Paldiski_4m_Lden_A3.jpg (188.38 KB, JPG)
8_Tallinn-Paldiski_4m_Lnight_A3.jpg (184.57 KB, JPG)
 
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_1_Lden_A3.jpg (231.7 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_1_Lnight_A3.jpg (232.44 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_2_Lden_A3.jpg (230.93 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_2_Lnight_A3.jpg (231.22 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_3_Lden_A3.jpg (215.12 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_3_Lnight_A3.jpg (215.09 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_4_Lden_A3.jpg (213.77 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_I_4m_l6ik_4_Lnight_A3.jpg (209.11 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_II_4m_Lden_A3.jpg (215.1 KB, JPG)
11_Tallinna_ringtee_II_4m_Lnight_A3.jpg (209.75 KB, JPG)
 
15_Tln-Rapla-Tyri_4m_Lden_A3.jpg (122.23 KB, JPG)
15_Tln-Rapla-Tyri_4m_Lnight_A3.jpg (118.01 KB, JPG)
 
11250_Viimsi-Randvere-Rohuneeme_4m_Lden_A3.jpg (205.63 KB, JPG)
11250_Viimsi-Randvere-Rohuneeme_4m_Lnight_A3.jpg (196.14 KB, JPG)
11251_Viimsi-Randvere-Rohuneeme_4m_Lden_A3.jpg (205.63 KB, JPG)
11251_Viimsi-Randvere-Rohuneeme_4m_Lnight_A3.jpg (196.14 KB, JPG)
 
11303_Jyri-Arukyla_4m_Lden_A3.jpg (227.52 KB, JPG)
11303_Jyri-Arukyla_4m_Lnight_A3.jpg (211.18 KB, JPG)
 
11390_Tln-Rannam6isa_Lden_A3.jpg (234.12 KB, JPG)
11390_Tln-Rannam6isa_Lnight_A3.jpg (229.7 KB, JPG)
 
22131_T6rvandi_ja_Ylenurme_LdenA3.jpg (151.72 KB, JPG)
22131_T6rvandi_ja_Ylenurme_LnightA3.jpg (135.13 KB, JPG)