Strateegiline mürakaart 2017

Välisõhu kaitse seadus sätestab müraallikavaldajatele (sh Maanteeamet) vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ keskkonnamüra hindamiseks ja müra vähendamise meetmete rakendamiseks strateegiliste mürakaartide koostamise kohustuse. Mürakaardi koostamise eesmärgiks on anda üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta ning laiemalt tagada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulike mõjude vältimine, ennetamine või vähendamine.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaministri 20.10.2016 vastuvõetud määruse nr 39 "Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord" kohaselt tuleb Maanteeametil koostada ja esitada hiljemalt 30. juuniks 2017. aastal strateegiline mürakaart riigiteede kohta, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas. Selliseid maanteelõike oli 2014. aasta liiklusloenduse põhjal 18 ning nende kogupikkuseks on 160,9 km. Kaardistamisele kuulunud maanteelõigud asuvad neljas maakonnas (Harju, Ida-Viru, Pärnu ja Tartu) ning piirnevad Tallinna, Keila, Saue, Tartu, Jõhvi ja Pärnu linnadega.

Strateegiliste mürakaartide koostamiseks koostati kolmedimensiooniline maastikumudel müra modelleerimise programmis Datakustik GmbH Cadna/A 2017 XL abil. Maanteetranspordist tuleneva müratasemed keskkonnas arvutati Prantsuse riikliku standardi XP S 31-133 (NMPB) ja põhjamaade arvutusmeetodi (NT ACOU 056) alusel. Mudelisse sisestati erinevaid andmekihid (maanteed, teekattetüübid, liiklusintensiivsus, kõrgusandmed, hooned, rajatised ja olemasolevad müratõkked, veekogud, sillad, pindade neeldekoefitsendid). Modelleerimise tulemusteks on graafilised mürakaardid. Arvutused teostati kahel kõrgusel – 4m kõrguselt Euroopa Komisjonile saatmiseks ja 2m kõrguselt siseriiklikuks kasutuseks. Euroopa Komisjonile esitatava mürakaardi jaoks teostati arvutused 4m kõrgusel, arvutussammuga 10*10 m. Siseriiklike mürakaartide arvutuskõrgus on 2m arvutussammuga 5*5m.

Mürakaardid on koostatud müraindikaatoritele Lden (Päeva-õhtu-öömüraindikaator) ja Lnight (öömüraindikaator) ning on kaartidel on esitatud müratasemega Lden > 50 dB ja Lnight > 45 dB.

Strateegilise mürakaardi koostamise tulemustest järeldub, et müraindikaatori Lden arvsuurused on suuremad kui 55 dB ligi 81 ruutkilomeetril ning alale jääb hinnanguliselt 928 elamut. Sellisesse mürasituatsiooni jääb ligikaudselt 6000 inimest ehk oluliselt alla ühe protsendi kõigist Eesti elanikest. Üle 65 dB jääb juba oluliselt vähem eluhooneid ning elanikke. Üle 75 dB on Lden müratasemes eluhooneid enam ei asu, kuna nendele hoonetele on rajatud müratõkked.

Öömüraindikaatori Lnight puhul, arvutatuna 4m kõrguselt, jäävad üle 50 dB müratasemega aladele 338 eluhoonet ning ligikaudu 2200 elanikku. Üle 60 dB Lnight müraindikaatori tsoonis eluhooneid arvutuste käigus ei tuvastatud.

Eestis on kesskonnamüra normtasemed kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed, normtaseme määramise, mõõtmise ja hindamise meetodid“ indikaatoritega – Ld (päevase aja müraindikaator07-23) ja Ln (öise aja müraindikaator 23-07). Antud mürakaardid on aluseks müra vähendamise tegevuskava aluseks ning asuvad lisas C.

Avalikustamise tähtaeg on 19.05-22.06.2017 ning sellel perioodil saab teha ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid k.a aadressil Maanteeamet, Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn või e-postiga aadressile Kadri-Piibe.Luik (ät) mnt.ee

Mürakaardid avalikustatakse ka Maa-ameti kaardirakenduses peale 30.06.2017.

Strateegilise mürakaardi koostas Akukon OY Eesti filiaal ning selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa B1 1 Tallinn-Narva, km 10.375-40,224, Lden (8.41 MB, PDF)
Lisa B2 1 Tallinn-Narva, km 10.375-40,224, Lnight (8.1 MB, PDF)
Lisa B3 1 Tallinn-Narva, km 157,317-162,712, Lden (1.31 MB, PDF)
Lisa B4 1 Tallinn-Narva, km 157,317-162,712, Lnight (1.23 MB, PDF)
Lisa B5 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 5,505-37,48, Lden (6.19 MB, PDF)
Lisa B6 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 5,505-37,48, Lnight (5.9 MB, PDF)
Lisa B7 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 182,175-192,911, Lden (2.47 MB, PDF)
Lisa B8 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 182,175-192,911, Lnight (2.3 MB, PDF)
Lisa B9 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 1,864-2,411, Lden (264.11 KB, PDF)
Lisa B10 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 1,864-2,411, Lnight (250.63 KB, PDF)
Lisa B11 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 137,675-147,305, Lden (1.82 MB, PDF)
Lisa B12 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 137,675-147,305, Lnight (1.71 MB, PDF)
Lisa B13 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 13,04-27,647, Lden (2.7 MB, PDF)
Lisa B14 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 13,04-27,647, Lnight (2.65 MB, PDF)
Lisa B15 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 120,699-133,919, Lden (2.82 MB, PDF)
Lisa B16 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 120,699-133,919, Lnight (2.67 MB, PDF)
Lisa B17 8 Tallinn-Paldiski, km 11,3-18,462, Lden (1.62 MB, PDF)
Lisa B18 8 Tallinn-Paldiski, km 11,3-18,462, Lnight (1.59 MB, PDF)
Lisa B19 8 Tallinn-Paldiski, km 25,172-26,943, Lden (481.82 KB, PDF)
Lisa B20 8 Tallinn-Paldiski, km 25,172-26,943, Lnight (474.55 KB, PDF)
Lisa B21 11 Tallinna Ringtee, km 0-18,712, Lden (4.73 MB, PDF)
Lisa B22 11 Tallinna Ringtee, km 0-18,712, Lnight (4.45 MB, PDF)
Lisa B23 11 Tallinna Ringtee, km 28,062-32,773, Lden (4.63 MB, PDF)
Lisa B24 11 Tallinna Ringtee, km 28,062-32,773, Lnight (819.44 KB, PDF)
Lisa B25 15 Tallinn-Rapla-Türi, km 4,553-5,308, Lden (155.57 KB, PDF)
Lisa B26 15 Tallinn-Rapla-Türi, km 4,553-5,308, Lnight (154.19 KB, PDF)
Lisa B27 60 Pärnu-Lihula, km 0-4,527, Lden (1.12 MB, PDF)
Lisa B28 60 Pärnu-Lihula, km 0-4,527, Lnight (1.02 MB, PDF)
Lisa B29 11250 Viimsi-Randvere, km 0-0,339, Lden (294.96 KB, PDF)
Lisa B30 11250 Viimsi-Randvere, km 0-0,339, Lnight (284.76 KB, PDF)
Lisa B31 11303 Jüri-Aruküla, km 0-0,339, Lden (227.71 KB, PDF)
Lisa B32 11303 Jüri-Aruküla, km 0-0,339, Lnight (200.78 KB, PDF)
Lisa B33 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, km 2,612-8,28, Lden (692.52 KB, PDF)
Lisa B34 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, km 2,612-8,28, Lnight (666.16 KB, PDF)
Lisa B35 22130 Tartu-Ülenurme, km 0,342-0,836, Lden (124.09 KB, PDF)
Lisa B36 22130 Tartu-Ülenurme, km 0,342-0,836, Lnight (108.88 KB, PDF)

Lisa C1 1 Tallinn-Narva, km 10.375-40,224, Ld (7.58 MB, PDF)
Lisa C2 1 Tallinn-Narva, km 10.375-40,224, Ln (6.91 MB, PDF)
Lisa C3 1 Tallinn-Narva, km 157,317-162,712, Ld (1.65 MB, PDF)
Lisa C4 1 Tallinn-Narva, km 157,317-162,712, Ln (1.38 MB, PDF)
Lisa C5 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 5,505-37,48, Ld (7.14 MB, PDF)
Lisa C6 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 5,505-37,48, Ln (6.38 MB, PDF)
Lisa C7 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 182,175-192,911, Ld (2.59 MB, PDF)
Lisa C8 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, km 182,175-192,911, Ln (2.39 MB, PDF)
Lisa C9 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 1,864-2,411, Ld (311.03 KB, PDF)
Lisa C10 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 1,864-2,411, Ln (280.13 KB, PDF)
Lisa C11 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 137,675-147,305, Ld (2.12 MB, PDF)
Lisa C12 3 Jõhvi-Tartu-Valga, km 137,675-147,305, Ln (1.86 MB, PDF)
Lisa C13 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 13,04-27,647, Ld (3.28 MB, PDF)
Lisa C14 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 13,04-27,647, Ln (3.03 MB, PDF)
Lisa C15 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 120,699-133,919, Ld (3.04 MB, PDF)
Lisa C16 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, km 120,699-133,919, Ln (2.78 MB, PDF)
Lisa C17 8 Tallinn-Paldiski, km 11,3-18,462, Ld (2.16 MB, PDF)
Lisa C18 8 Tallinn-Paldiski, km 11,3-18,462, Ln (1.83 MB, PDF)
Lisa C19 8 Tallinn-Paldiski, km 25,172-26,943, Ld (756.13 KB, PDF)
Lisa C20 8 Tallinn-Paldiski, km 25,172-26,943, Ln (610.48 KB, PDF)
Lisa C21 11 Tallinna Ringtee, km 0-18,712, Ld (5.26 MB, PDF)
Lisa C22 11 Tallinna Ringtee, km 0-18,712, Ln (4.74 MB, PDF)
Lisa C23 11 Tallinna Ringtee, km 28,062-32,773, Ld (1.18 MB, PDF)
Lisa C24 11 Tallinna Ringtee, km 28,062-32,773, Ln (1.06 MB, PDF)
Lisa C25 15 Tallinn-Rapla-Türi, km 4,553-5,308, Ld (212.84 KB, PDF)
Lisa C26 15 Tallinn-Rapla-Türi, km 4,553-5,308, Ln (177.66 KB, PDF)
Lisa C27 60 Pärnu-Lihula, km 0-4,527, Ld (1.23 MB, PDF)
Lisa C28 60 Pärnu-Lihula, km 0-4,527, Ln (1.06 MB, PDF)
Lisa C29 11250 Viimsi-Randvere, km 0-0,339, Ld (368.16 KB, PDF)
Lisa C30 11250 Viimsi-Randvere, km 0-0,339, Ln (311.38 KB, PDF)
Lisa C31 11303 Jüri-Aruküla, km 0-0,339, Ld (400.27 KB, PDF)
Lisa C32 11303 Jüri-Aruküla, km 0-0,339, Ln (338.06 KB, PDF)
Lisa C33 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, km 2,612-8,28, Ld (1.17 MB, PDF)
Lisa C34 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, km 2,612-8,28, Ln (898.23 KB, PDF)
Lisa C35 22130 Tartu-Ülenurme, km 0,342-0,836, Ld (198.88 KB, PDF)
Lisa C36 22130 Tartu-Ülenurme, km 0,342-0,836, Ln (155.67 KB, PDF)