Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas, 2014-2018 eelnõu avalikustamine

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas, 2014-2018 eelnõu avalikustamine

 

On valminud "Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas 2014-2018", mille aluseks on 2012. aasta maanteede strateegiline mürakaart (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 2012).

Tegevuskava eesmärgiks on esitada sotsiaalministri 29.06.2005 määrusele nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" vastav välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mille liiklussagedus ületab kolme miljonit sõidukit aastas ehk 8220 sõidukit ööpäevas. Selliseid maanteelõike on Eesti riigimaanteevõrgus 2010. a liiklusloenduse andmete põhjal 158 kilomeetrit.

Tegevuskava koostamise ning tegevuste kavandamise põhiliseks aluseks maanteede strateegilise mürakaardi 2012 kõrval on võetud Maanteeameti riigimaanteede teehoiukava eelnõu aastateks 2014-2020, millega on määratud ressursid välisõhus leviva müra vähendamiseks 2014. aastal 1 miljon eurot ning perioodil 2015-2020 2 miljonit eurot aastas.

Tegevuskavas on esitatud parandamist vajavad olukorrad koos müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvuga. Parandamist vajavate olukordade lahendamise prioriteetsus (järjekord) on leitud kuluefektiivsuse arvutuse kaudu. Kõigile parandamist vajavatele olukordadele, kus reaalselt võimalik, leiti hinnanguline müratõkkeseina rajamise maksumus, mis jagati antud leevendavast meetmest kasu saavate inimeste arvuga.

Keskkonnamüra hindamine ja kokkupuute kindlaksmääramine toimub müra kaardistamise abil liikmesriikidele kehtestatud ühiste hindamismeetodite alusel vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ. Direktiivi peamine eesmärk on vältida, ennetada ja vähendada tähtsuse järjekorras keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sh häirivust, ja võtta kasutusele mürasaaste vähendamise meetmeid. Seetõttu on kavaga seatud prioriteetide järjekord tegevuste kavandamisel.

Eestis reguleerib strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korda välisõhu kaitse seadus ja selle rakendusakt sotsiaalministri 29.06.2005 määrus nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded".

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava on perioodil 26.08-09.09.2013 avalikustamisel ning sellega on võimalik tutvuda alltoodud lingil. Tegevuskava kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 09.09.2013 k.a aadressil Maanteeamet, Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn või e-postiga aadressile villu.lykk [at] mnt.ee (villu.lykk (ät) mnt.ee).

Töö teostajaks oli Maanteeamet.