Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas, 2019-2024

On valminud "Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas 2019-2024", mille aluseks on 2017. aasta maanteede strateegiline mürakaart (Akukon OY Eesti filiaal, 2017).

Tegevuskava eesmärgiks on esitada Keskkonnaministri 20.10.2016 määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord” (RT I, 21.10.2016, 13) vastav välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mille liiklussagedus ületab kolme miljonit sõidukit aastas ehk 8220 sõidukit ööpäevas. Selliseid maanteelõike on Eesti riigimaanteevõrgus 2013. a liiklusloenduse andmete põhjal 161 kilomeetrit.

Tegevuskava koostamise ning tegevuste kavandamise põhiliseks aluseks maanteede strateegilise mürakaardi 2017 Lisa C1-C36 (siseriiklikud mürakaardid) kõrval on võetud Maanteeameti riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014-2020 ning selle uus periood (hetkel koostamisel), millega on määratud ja määratakse ressursid välisõhus leviva müra vähendamiseks. Kuna perioodiks 2021-2024 on ressursid kinnitamata, siis on vajalik tegevuskava täiendamise teehoiukava uue perioodi kehtestamisel.

Tegevuskavas on esitatud teeprojektide väliselt parandamist vajavad olukorrad koos müraga kokku puutuvate inimeste hinnangulise arvuga. Parandamist vajavate olukordade lahendamise prioriteetsus (järjekord) on leitud kuluefektiivsuse arvutuse kaudu. Kõigile parandamist vajavatele olukordadele, kus reaalselt võimalik, leiti hinnanguline müratõkkeseina rajamise maksumus, mis jagati antud leevendavast meetmest kasu saavate inimeste arvuga.

Keskkonnamüra hindamine ja kokkupuute kindlaksmääramine toimub müra kaardistamise abil liikmesriikidele kehtestatud ühiste hindamismeetodite alusel vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ. Direktiivi peamine eesmärk on vältida, ennetada ja vähendada tähtsuse järjekorras keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sh häirivust, ja võtta kasutusele mürasaaste vähendamise meetmeid. Seetõttu on kavaga seatud prioriteetide järjekord tegevuste kavandamisel.

Eestis reguleerib välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korda atmosfääriõhu kaitse seadus ja selle rakendusakt sotsiaalministri Keskkonnaministri 20.10.2016 määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord” (RT I, 21.10.2016, 13).

Avalikustamise periood oli 11.06-29.06.2018. Kirju koos ettepanekute ja täpsustavate küsimustega laekus 23.

Töö teostajaks on ELLE OÜ ja Maanteeamet.