Vastused saabunud küsimustele

Kuidas arvestatakse punkte, kui liiklustestis on ühele küsimusele mitu õiget vastust?

Iga õige vastus annab ühe punkti.

Kas liiklustesti tegemisel kiirust ei arvestata?

Võrdse arvu punktide korral otsustab aeg.

Kas nutitelefoni kasutamine on kõrvaline abi?

Jah, kui selle abil antakse või saadakse suunavat infot ja juhiseid. Kuna kohtunikel on raske kõrvalt vaadates otsustada kõne sisu üle, siis liiklustesti ajal tuleb nutitelefoni kasutamisest loobuda.

Millised on takistuste vahekaugused piki- ja põiksuunas?

Takistusrada on projekteeritud auto Scania N331 mõõtudest lähtuvalt. Vahemaad on piisavad sujuvaks üleminekuks. Takistused läbitakse järjestikku, nn ülesõidud toimuvad edasikäigul, mis ei oma ei tehnilist ega ajalist mõju võistluse käigule.

Millised on takistuste ääretähiste omavahelised kaugused (pikisuunas) ja kui kõrged nad on?

Vältimaks skeemi kribuks minemist, on ebaolulised mõõdud skeemile panemata. Peast arvutamise ülesanded jäävad seega osavõtjate kanda. Näiteks takistus nr. 1, kus 14 m pikkune sein on tähistatud kolme piirdepostiga. Jagamistehe näitab, et postide vahekaugus on 7m. Kuna piirdepostid takistusel nr. 1 ja nr. 2 tähistavad tinglikult seina, siis nende pikkus on umbes auto kasti ülemise servani.

Teadmata tähiste konstruktsiooni on ka küsimus, mida hinnatakse veaks: kas tähiste puudutamist või nihutamist (juhendis eri kohtades erinevalt esitatud).

Mõlemaid – nii puudutamist kui nihutamist. Puudutamise tugevusest lähtuv karistuse diferentseerimine on raskesti määratavaks. Kõikide tähiste asukohad on fikseeritud maamärkidega. Takistuse nr. 4 kirjelduses on märgitud ainult “nihutamine“ seetõttu, et seal on tee kulgemine tähistatud plastkoonustega, mida sahaga kokkupuutel saabki ainult nihutada.

Kuidas on takistusel 2 „Autobussi peatus“ paigutatud klotsid (kollased) pikisuunas (kaugus äärmisest tähistest) ja nende omavaheline kaugus.

Takistused on võimalikult lähedased tegelikus töös ettetulevatele olukordadele. Hooldeautojuhi meisterlikkus on reageerimine erinevatele ilmast tingitud olukordadele. Selle takistuse ülesandeks on testida juhi oskust külgsahaga autobussi ootepaviljoni lumest puhastamisel (lumi =kollased klotsid). Kus võistluse hetkel „lumi“ täpselt paikneb otsustavad kohtunikud võistluse eelõhtul ja fikseerivad maamärkidega.

Mis juhtub siis, kui auto sisenemisel takistusele nr. 4 ei ole sahka  veel langetatud ja hilinetakse langetamisega?

Lippudega tähistatud piirdetähiste vahelt alates peab sahk olema transportasendist langetatud sahkamisasendisse. Kui seda pole vastavalt nõutule tehtud, peatab kohtunik võistleja ja ta peab tagurdama nii, et langetab saha õiges kohas.

Juhendis on kirjas, et tagurdamine on keelatud takistusel nr. 5. Kas siit võib välja lugeda, et teiste takistuste läbimisel võib tagurdada (manööverdada)?

Jah, teiste takistuste puhul võib tagurdada ja manööverdada palju võistleja vajalikuks peab.

Kuidas antakse start, kus asub võistleja stardis? Kas auto mootor töötab või tuleb see käivitada? Millisest hetkest arvestatakse stardiaega?

Stardis istub võistleja töötava mootoriga auto rooli taga ohutustehnilistel (juht) ja tehnilistel (auto) põhjustel. Stardiaega arvestatakse kohtuniku lipulöögist.

Kuidas fikseeritakse finišis mootori seiskumise täpne aeg?

Võistleja lõppaeg fikseeritakse kohtuniku lipulöögiga.

Kuidas ja millisest ajahetkest fikseeritakse kontrollaja ületamise 1 minut, 2 minutit, 3 minutit?

Takistusraja läbimise tegelik aeg on stardi lipulöögist kuni finiši lipulöögini. Kontrollaja ületamise suurus määratakse tegeliku aja ja kontrollaja võrdlemisel matemaatilise tehtena.

Kontrollaja ületamisel üle lubatud piiri võistlus katkestatakse, ehk sellele kohtunikule, kelle takistuse juures võistleja asub, tuleb vastav teade, mille edastab peakohtunik mõõtegrupi andmete alusel.

Parimaks hooldeautojuhiks valitakse võistleja, kes lõpetab parima tulemusega liiklustestist ja täpsussõidust koosneva individuaalse võistluse. Kuidas esikoht määratakse?

Liiklustest annab võistlejale õiguse vastavalt tulemusele valida koht põhivõistlusele. Parim valib esimesena ja edasi alanevas järjekorras. Siin on tehtud kummardus eelnevate võistluste kogemusele, kus selline valikuvariant on saanud täieliku toetuse. Sellega lõpeb liiklustesti osa parima määramisel. Parim määratakse järgnevalt juba täpsussõidu tulemuste põhjal.

Kas on organiseeritud toitlustamine?

Võistkondade lähetus- ja transpordikulud kannab lähetav ettevõte. Keegi tühja kõhtu kannatama ei pea, korraldatud on lõunasupp, töötab kohvik.