Valmis Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia

2019. aastal valmis Maanteeameti, Tallinna linna, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostöös Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia 2035.

Säästva linnaliikuvuse strateegia visioon on: Tallinna piirkond on inimestele atraktiivne, elava majandusega, elurikas ja roheline linn.

Tallinna piirkond on kaetud väga hea ühistranspordi ja uudsete liikuvusteenustega, mugavate jalgratta- ja kõnniteede võrgustikuga, mis on ligipääsetavad ja aasta läbi kasutatavad nii 8- kui ka 80-aastastele.


Eesmärk on, et aastaks 2025 tehakse vähemalt 50% liikumistest Tallinna ja Harjumaa piirkonnas ühistranspordiga, jalgsi või jalgrattaga ja aastaks 2035 vähemalt 70% liikumistest. Tallinnas ja Harjumaal on praegu autokasutuse osakaal juba üle 53% ning ühistranspordi ja kergliikluse kasutamise suurendamise võimalus on just pealinna ja selle lähivaldade vahelises pendelrändes.

Strateegia järgi tuleb taristu kavandamisel lähtuda ühisest eesmärgist vähendada transpordi üha suurenevat negatiivset mõju keskkonnale. Selleks luuakse häid alternatiive autostumisele, planeerides asustust ning liikuvust tervikuna. Samuti tuleb lihtsustada omavalitsuste piiride ülest liikuvust ja võimalusi ühendada eri liikumisviise.

Strateegia olulisemad tegevussuunad on paljuski Helsingi eeskujul järgmised:

  • kogu Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi liinivõrgu ühtne korraldamine,
  • ühtse tsoonipõhise piletisüsteemi kehtestamine kõikide ühstranspordiliikide lõikes,
  • arendada piirkonnas välja jalgrattateede võrgustik, mis teenindab Tallinna-siseseid peamisi ühendusi kesklinna ning linnaosade vahel, ühendub Harjumaa jalgrattateede võrgustikuga ning
  • ühendab Harjumaa peamiseid tõmbekeskusi ühistranspordi sõlmpunktidega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeri Taavi Aasa ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti poolt allkirjastatud koostöömemorandumi alusel jätkatakse Tallinna regiooni liikuvuskava tegevuskava koostamist 2020. aastal selleks kokkukutsutud Tallinna piirkonna liikuvusnõukogu raames.

Joonis 1. Tallinna ja Harjumaa elanike peamine tööle liikumise viis 2003. ja 2018. aastal ning eri stsenaariumite korral 2035. aastal.

 

Lisainfo:

Mari Jüssi

Liikuvusekspert

Maanteeamet, Strateegilise planeerimise osakond

Mari.Jussi [at] mnt.ee