Võistlusalad

Võistlusalad

 

4.1 Liiklustest

 

Esimesena toimub liiklustest. Liiklustest toimub õppeklassis, test sooritatakse kirjalikult.

Testi teemad:

  • liiklusohutus,    
  • liiklusreeglid,       
  • psühholoogia,                   
  • tehnoseisund ja muud valdkonnad.

Kõik võistlejad alustavad vastamist korraga. Testi sooritamise kontrollaeg teatatakse kohapeal.

Iga õige vastus annab ühe punkti. Kõige rohkem punkte saanu loetakse parimaks. Võrdse arvu punktide korral otsustab aeg. Kontrollaja lõppemisel vastamine peatatakse.     

Kontrollaja lõppemisel võrdse arvu punkte saanutest on parem see, kes vastas paremini liiklusohutust puudutavatele küsimustele.

Parim liiklustesti sooritanud võistleja valib esimesena täpsussõidu stardijärjekorra ja edasi valitakse stardiaeg alanevas järjekorras.

 

4.2 Täpsussõit

 

Täpsussõit koosneb viiest harjutusest, mis tuleb läbida järjestikku (vt. skeemi punktis 4.2.2). Takistused sarnanevad igapäevatöös ettetulevatele olukordadele.

Täpsussõit toimub õppehoonete vahelisel asfalteeritud territooriumil.

4.2.1. Võistlusauto

 

Korraldajate poolt on ette valmistatud Scania N331 koos lume- ja libedusetõrje lisavarustusega. Auto on 3-teljeline,  pikkusega 7250 mm ja laiusega 2550 mm. Varustatud AM 4,0 m esisaha ja külgsahaga. Kastis on soolapuistur Schmidt Stratos B70-42 7,0 m³.

Võistlusrada on projekteeritud lähtuvalt selle auto mõõtmetest.

Võistlejad saavad enne võistluse algust teha lühikese proovisõidu võistlusvälisel territooriumil.

Võistlema lubatakse ka sama parameetrite ja komplektsusega oma autoga. Otsuse võistlusele lubamise kohta teeb kohtunike kogu pärast eelnevat auto ülevaatust.

Võistlusauto:

Võistlusauto lisaseadmete juhtimispult:

Raja läbimise korda tutvustatakse ja kontrollaeg antakse kohtunike kogu poolt enne võistlusala algust.

Paremusjärjestuse aluseks on takistuste läbimisel esinenud vigade ja kontrollaja ületamise eest määratud miinuspunktide summa.

Võistlejal on keelatud

  • Kasutada kõrvalist abi, märgu- ja nõuandeid.
  • Rikkuda liiklusohutuse ja ohutustehnika nõudeid.
  • Sihilikult võistlusjuhendi ja kohtunike nõuete täitmata jätmine.
 
4.2.2. Ülevaade võistlusrajast

 

 

4.2.3 Takistus 1 – boks ja sein

Juht tagurdab auto 4,0 m laiusesse ja 14,0 m pikkusesse boksi võimalikult lähedale seinale. Boksi gabariidid on määratud punavalgete tähispostidega ja seina asukoht punavalge latiga.

Karistuspunktid:

kuni 30 cm seinast

0 karistuspunkti

üle selle  

15 karistuspunkti 

seina tähise puude

15 karistuspunkti

boksi gabariittähise puude  

15 karistuspunkti

 

4.2.4 Takistus 2 - bussipeatus

Takistuse läbimisel peab külgsahaga paigast nihutama kuus (pildil kollased) klotsi.

Karistuspunktid:

klotsi mittenihutamine

15 karistuspunkti iga klots

piirdetähise puudutamine

5 karistuspunkti iga puude

 

4.2.5 Takistus 3 – ring

Võistleja võtab hoidjalt ja hoiab ülesande sooritamise ajal käes või kinnitab vasakpoolse peeglikronsteini külge 6 m pikkuse nööri, mille teises otsas olev raskus on ca 1 m kõrgusel alusel.

Võistleja teeb täisringi ümber aluse sellelt raskust maha tõmbamata ja asetab nööri kinnituse tagasi hoidjale.

Karistuspunktid:

raskuse maha tõmbamine aluselt

15 karistuspunkti

aluse iga puude

5 karistuspunkti   

 

4.2.6 Takistus 4 – ohutussaar

 

Võistleja sõidab sahkamisasendis maas oleva esisahaga läbi ohutussaarest möödasõitu imiteerivast 25,0 m pikkusest tähistatud teelõigust.

Lippudega tähistatud piirdetähiste vahelt alates peab sahk olema transpordiasendist langetatud maha sahkamisasendisse.

Sahkamisasendis jätkatakse kuni ülesande täitmiseni takistusel 5.

Karistuspunktid:

iga piirdetähise paigalt nihutamine 

vasakul  10 karistuspunkti, paremal 5 karistuspunkti

 

4.2.7 Takistus 5 – peatus

 

Liikudes esisahk maas edasi, tuleb auto peatada nii, et lumesaha kuluvtera esiserva keskosale kantud märgis satuks finišijoonele märgitud 30 cm läbimõõduga ringi sisse.

Selle ülesande täitmisel on keelatud tagurdada.                         

Karistuspunktid:

harjutuse mittetäitmine

15 karistuspunkti

 

Kogu raja läbimise lõppaeg fikseeritakse auto mootori seiskamisel takistusel 5.

Karistuspunktid:

 kontrollaja ületamise iga minut

5 karistuspunkti

 kontrollaja ületamine üle 3 minuti

võistlus katkestatakse

 

 

4.3 Teoreetiliste teadmiste viktoriin

 

Teoreetiliste teadmiste viktoriin on võistkondlik. Võistkond on kaheliikmeline ning selle moodustavad autojuht ja esindaja.

Viktoriinis tuleb vastata 20 küsimusele alljärgnevatel teemadel:

  • talveteenistuse masinate ja seadmete ekspluatatsioon ning hooldus;    
  • tee korrashoiutööde tehnoloogia ja ohutustehnika;
  • Eesti teede ajalugu.

Igale küsimusele antakse vastavalt keerukusele aega vastamiseks 1–1,5 minutit.

Olenevalt küsimusest toimub vastamine etteantud vastustest õige valimisega, vastusega ei/ja või kirjaliku vastamisega.

Iga õige vastus annab ühe plusspunkti. Paremusjärjestus määratakse plusspunktide summeerimise teel.

Võrdsete punktide summa korral annab eelise paremus talveteenistuse masinate ja seadmete ekspluatatsiooni ning hoolduse teemalistele küsimustele vastamisel.

Võistlejatel on keelatud kasutada kõrvalist abi, märgu- ja nõuandeid.

 

5. Tulemuste arvestamine ja autasustamine

 

Paremusjärjestus selgitatakse alade juhendites kirjeldatu kohaselt.

Lahkarvamuste puhul võistlustulemuste suhtes, juhendi rikkumiste või vigade puhul korralduses võib võistkonna esindaja esitada kirjaliku protesti hiljemalt 30 minuti jooksul peale võistlusala lõppu. Protesti lahendamisel on peakohtuniku otsus lõplik.

Parimaks hooldeautojuhiks valitakse võistleja, kes lõpetab parima tulemusega liiklustestist ja täpsussõidust koosneva individuaalse võistluse. Võitjat autasustatakse rahalise preemiaga järgmiselt:

 

I koht

1500 eurot

II koht

1000 eurot

III koht

500 eurot

Ettevõte, kelle võistleja saavutab individuaalses võistluses esimese koha, saab rändkarika, millele graveeritakse võistleja nimi, ettevõtte nimi ja aastaarv.

Esemelise auhinnaga autasustatakse liiklustesti kolme parimat.

Teoreetiliste teadmiste viktoriini paremusjärjestuselt esimest kolme võistkonda autasustatakse esemelise auhinnaga.

Täiendavate eri- ja ergutusauhindade väljapanijate ring, auhindade hulk ja tingimused ei ole piiratud.