Tööpakkumised

 

Otsime oma meeskonda  motiveeritud ja asjatundlikku hooldeosakonna peaspetsialisti, kelle ametikoha eesmärgiks on riigiteede korrashoiu tagamine.

Peaspetsialisti  põhiülesanneteks on:

 • riigiteede korrashoiuga seotud projektide juhtimine;
 • teede korrashoiuga seotud juhendmaterjalide koostamine ning nende rakendamisel osalemine;
 • riigiteede korrashoiuga seotud lepingute haldamine ja tegevuse analüüsimine;
 • ametikoha tegevusvaldkonnas infosüsteemide ja e-teenuste loomisprotsessis osalemine. 

Sobilikul kandidaadil on:

 • teede- või transpordiehitusalane kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane erialane või valdkondlik töökogemus, sh kogemus riigihangete taotluste ja tehniliste kirjelduste koostamisel, lepingute haldamisel, õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ning haldusmenetluste läbiviimisel;
 • soov panustada Maanteeameti hooldevaldkonna arengusse;
 • proaktiivsus ja ettevõtlikkus, iseseisvus oma tegevustes ning hea koostöövõime;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus ning suutlikkus töötada edukalt ka pingelistes situatsioonides;
 • väga hea eesti keele (C1-tase) oskus ning valmisolek ametialaseks suhtluseks inglise keeles (B2-tase);
 • kehtiv mootorsõiduki B-kategooria juhtimisõigus.

Pakume:

 • vaheldusrikast tööd ja suurt vastutust;
 • mitmekülgseid võimalusi enesearenguks;
 • paindlikkust oma töö organiseerimisel;
 • asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele. Ametikoht asub aadressil Teelise 4, Tallinn.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 15.07.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee.

Lisainfo Maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa e-posti aadressil rainer.kuldmaa@mnt.ee.

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja pühendunud Tallinna teenindusbüroo vanemspetsialisti, kelle põhiülesanneteks on Tallinna  teenindusbüroo põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine juhilubadega ja sõidukite registreerimisega seotud toimingute tegemisel sealhulgas:

 • klientide teavitamine ja nõustamine töövaldkonna menetluste ja toimingute osas;
 • juhilubade  taotlemise, vahetamise, taastamise, eksamitele registreerimise ning juhtimisõiguse taotlemise, taastamise, peatamise ja äravõtmise menetluse läbiviimine vastavalt õigusaktidele;sõidukite registrisse kandmine, muudatuste vormistamine, registrist kustutamine.

Lisaülesanneteks on:

 • liiklusteooriaeksamite vastuvõtmine;
 • saabunud dokumentide vastuvõtmine ja registreerimine ning päringutele vastamine.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövõime, pinge- ja rutiinitaluvus;
 • ausus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus;
 • kontoritööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ja valmisolek infosüsteemide tundmaõppimiseks ja nendega töötamiseks.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus klienditeeninduses ja B-kategooria juhtimisõigus.

Tulevaselt kolleegilt ootame teistele eeskujuks olevat liikluskäitumist, meeskonna ja iseseisva töö oskust, kohusetundlikkust, sõbralikkust, otsustus- ja vastutusvõimet ning soovi tagada head klienditeenindust.

Pakume kaasaegseid töövahendeid- ja metoodikaid ning enesearendamise võimalust üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses. Asjatundlik ja toetav meeskond aitab saavutada parimaid tulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse.

Töökoht asub aadressil Heli 6, Tallinn.

Töötasu 950 eurot kuus.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 15.07.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo: Maanteeameti Tallinna teenindusbüroo juhataja asetäitja Lauri Abeli telefonil 53302497 ja e-posti aadressil lauri.abel@mnt.ee

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja pühendunud ühistranspordiosakonna järelevalve talituse peaspetsialisti, kelle põhiülesanneteks on: 

 • teostada reisirongides ja avaliku liiniveo bussides sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli;
 • sõiduõigust tõendava dokumendi puudumisel või muu ameti menetlusalluvusse kuuluva ühistranspordialase rikkumise avastamise korral viia läbi väärteomenetlus või haldusmenetlus;
 • kontrollida vedaja veokohustuse täitmisest kinnipidamist vastavalt õigusaktides sätestatule;
 • kontrollida vedajate või nende juures töötavate ühissõidukijuhtide ametialase tegevuse vastavust ning vedaja poolt veo regulaarset korraldamist vastavalt õigusaktides sätestatule;
 • kontrollida ühistranspordi peatuste korrasolekut;
 • menetleda esitatud kaebusi ja avaldusi  vastavalt õigusaktides ning ameti asjaajamiskorras sätestatule.

Sobilikul kandidaadil on:

 • soov panustada ühistranspordiosakonna tegevusse ja selle parendamisse ning kandidaat on orienteeritud lahendustele ja tulemustele;
 • keskharidus ja eelnev 3-aastane valdkondlik töökogemus või kõrgharidus õiguse, avaliku halduse või transpordi suunal;
 • hea analüüsi- ja sünteesivõime, üldistusvõime ja kokkuvõtete tegemise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ning vene või inglise keele oskus teenistusalase sõnavara valdamisega;
 • B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhtimisõigus.  

Ootame Sinult ettevõtlikkust, head meeskonnatöötahet ning samas oma tegevustes iseseisevust. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele. Ametikoht asub aadressil Sepa 23, Tartu. Töö graafiku alusel ja eeldab liikumist mööda Eestit. 

Pakume Sulle põnevaid väljakutseid ja suurt vastutust, mitmekülgseid võimalusi enesearenguks, paindlikke töötingimusi, asjatundlikku ja toetavat meeskonda ning tehtud töö eest väärilist tunnustust.

Kandideerimiseks esita oma CV hiljemalt 15.07.2018 Maanteeameti personaliosakonna e-postiaadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo ühistranspordiosakonna järelevalve talituse juhataja Ahto Pahki e-postiaadressil ahto.pahk@mnt.ee

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja toimekat teemaa osakonna teemaa juhtivhaldurit, kelle põhiülesanneteks on: 

 • teemaa kasutamiseks andmiseks vajalike juhendite ja muude kordade koostamine; 
 • teemaale tehnovõrkude paigaldamise protsessi ning teemaa kasutusse andmise juhtimine; 
 • teemaa kasutusse andmisega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamine koostöös teiste valdkondade teenistujatega ning menetlemine ja läbirääkimiste pidamine kolmandate osapooltega riigiteede teehoiu teostamiseks vajalike tehnovõrkude ja muude rajatiste paigaldamiseks kolmandate osapoolte maadele; 
 • notariaalsete riigimaa kasutusse andmise tehingute teostamine volituse alusel; 
 • tehnorajatise paigaldamise lihtkirjalike kokkulepete kontrollimine ja sõlmimine ning teemaa kasutusse andmise dokumentide kontrollimine;
 • riigimaantee kasutamiseks andmise ja võõrandamise taotluste menetlemine ning riigimaa kasutamiseks andmise taotluste, ministri käskkirjade, kokkulepete, lepingute kontrollimine ja menetlemine ning vajalike andmete andmekogudesse kandmine; 
 • riigimaanteede katastriüksuste kinnistusraamatus kinnistamine.

Sobilikul kandidaadil on: 

 • keskeri- või kõrgharidus soovitavalt maakorralduse või õiguse valdkonnas;
 • varasem vähemalt 1-aastane valdkondlik töökogemus,  sh kogemus tehnorajatiste projektidega ning asjaõigusseaduse ja omandiga seotud küsimustes; 
 • praktiline kogemus ning oskus tehniliste projektide lugemisel; 
 • head teadmised riigivaraseadusest ning asjaõigusseadusest; 
 • teadmised riigihangetest, lepingute ettevalmistamisest ja sõlmimisest;
 • ühe võõrkeele oskus B2-tasemel teenistusalase sõnavara valdamisega; 
 • vilumus kontoritarkvara kasutamisel ning uute programmide kasutamisoskuse omandamisel;
 • algatusvõime ja loovus, otsustus- ja  vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, hea koostöövõime ja läbirääkimisoskus ning väga hea rutiinitaluvus. 

Ootame Sinult ettevõtlikkust, head meeskonnatöötahet ning samas oma tegevustes iseseisevust. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele. Ametikoht asub aadressil Teelise 4, Tallinn. Kokkuleppel on võimalik töötamine ka mujal Eestis.  

Pakume Sulle põnevaid väljakutseid ja suurt vastutust, mitmekülgseid võimalusi enesearenguks, paindlikke töötingimusi, asjatundlikku ja toetavat meeskonda ning tehtud töö eest väärilist tunnustust. Ametipalk pärast katseaega 1700 eurot.  

Kandideerimiseks esita oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 15.07.2018 Maanteeameti personaliosakonna e-postiaadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo teemaa osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvoneni e-postiaadressil sylvi.seppel-hyvonen@mnt.ee

 

Otsime oma meeskonda pühendunud ning loovat maanteemuuseumi juhatajat.

Töökoht on muuseumiseaduse § 18 lg 3 alusel tähtajaline, kestusega kuni 23.09.2023 

Juhataja 

 • kavandab muuseumi lühi- ja pikaajalised strateegiad ning tegevused; 
 • juhib muuseumi igapäevast tööd, suviti kuni 35-liikmelist meeskonda ja osaleb erinevates arendusprojektides; 
 • koostab eelarve, jälgib selle täitmist ning korraldab majandustegevust; 
 • korraldab ja koordineerib muuseumi museaalide vahendamist ja vahetamist, näituste ja teadusliku informatsiooni jagamist nii Eestis kui välismaal. 

Sobival kandidaadil on 

 • akadeemiline kõrgharidus sotsiaal- või humanitaarteadustes; 
 • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus ja varasem muuseumitöökogemus; 
 • suurepärane suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus; 
 • väga hea eestvedamisoskus, otsustus- ja vastutusvõime; 
 • hea koostöö-, analüüsi- ja sünteesivõime; 
 • B-kategooria juhtimisõigus. 

Pakume Sulle võimalust olla Eesti maanteede ajaloo, teehoiu tehnika ja tehnoloogia ning autoliikluse arengut kajastavate materjalide kogumise, teadusliku uurimise, säilitamise, korrastamise ja avalikkusele tutvustamise eestvedaja.

Maanteemuuseumi juhataja on Maanteeameti laiendatud juhtkonna liige ja saab osa Maanteeameti väärtuspakkumisest.

Töökoht asub unikaalse asukohaga Eesti Maanteemuuseumis, Varbusel, Põlvamaal. Tööle asumine 24.09.2018. 

Palume CV koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja lühiesseega teemal „Maanteemuuseum aastal 2020“ saata hiljemalt 20.07.2018 Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee

Lisainfo Maanteeameti personaliosakonna peaspetsialist Teele Sepp telefonil 5305 1735 või e-postiaadressil teele.sepp@mnt.ee.