Tööpakkumised

 

 

Tule meile eksamineerijaks

Sinu põhiülesanneteks on:

 • riiklike sõidueksamite vastuvõtmine, vajadusel teooriaeksamite vastuvõtmine;
 • hindamine ning otsustamine, kas tulevane juht sobib liiklusesse;
 • juhtimisõiguse, eksamineerimise ja juhilubadega seotud registritoimingute tegemine.

Oled oodatud kandideerima kui:

 • oled liiklusseadusest tulenevalt vähemalt 25-aastane;
 • vastad liiklusseaduse §122 lg 1 p 1-5 esitatud nõuetele;
 • Sul on vähemalt keskharidus, eelistatud on keskeri- või kõrgharidus;
 • Sul on vähemalt B- ja C-kategooria sõiduki juhtimisõigus 5 aastat, kasuks tuleb täiendavalt A-, CE- või D-kategooria sõiduki juhtimisõigus;
 • valdad eesti keelt ning oskad vähemalt ühte võõrkeelt B2-tasemel;
 • Sul on soovitavalt eelnev töökogemus liikluse või liiklusohutuse tegevusvaldkonnas;
 • soovid panustada turvalise liikluskeskkonna kujundamisse;
 • evid head klienditeeninduskultuuri ja oled teistele eeskujuks liikluskäitumisel;
 • oled aus, täpne ning korrektne oma töös;
 • oled koostööaldis, avatud suhtleja ning sõbralik;
 • oled tasakaalukas ning suudad ka pingelistes olukordades leida probleemidele lahendust.

Pakume Sulle mitmekülgseid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi, sh ametialast väljaõpet töökohal, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, kaasaegset töökeskkonda ning toeks asjatundlikku meeskonda.

Ametikoha põhipalk on 1200 – 1350 eurot kuus. Ametikoht asub Tallinnas, tööülesandeid täidetakse ka teistes Eesti Vabariigi linnades.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga hiljemalt 31.10.2017 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee.

Lisainfot annab eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe telefonil 5173213 või e-postiaadressil risto.kasemae@mnt.ee.

 

 

Otsime oma meeskonda planeeringute menetlemise talituse peaspetsialisti (spetsialiseerumine projektidele ja planeeringutele)

Peaspetsialisti töö eesmärgiks on planeeringute osakonna põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate planeeringute menetlemise talituse ülesannete täitmine riigiteedega ning tee kaitsevööndiga puutumust omavate projektide, planeeringute ning tehnovõrkude ja -rajatiste, nõuete, nõusolekute, tehniliste kirjelduste ning nende projektide, planeeringute ja tehnovõrkude läbitöötamisel.

Sobilikul kandidaadil on:

 • motivatsioon tagada huvitatud isikute projektide- ja planeeringute puhul ohutud ning toimivad lahendused säilitades riigitee funktsioonipõhise kasutamise;
 • põhjalikud teadmised Ehitusseadustikust ja Planeerimisseadusest ning teedeehituse põhimõtetest;
 • kõrgharidus, soovitavalt teedeehituse või planeeringute õppesuunal või erandina kõrghariduse puudumisel vähemalt keskharidus kombineerituna erialase täienduskoolitusega;
 • valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat;
 • suurepärane projektide lugemisoskus ja ruumiline kujutlusvõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • initsiatiivikus ja vastutusvõime, hea stressitaluvus ning orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • eesti keele oskus C1-tasemel ning soovitatavalt vene keele oskus vähemalt B1-tasemel ametialase sõnavara   valdamisega.

Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, mitmekülgseid võimalusi enesearenguks üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid vorme koondavas riigiasutuses, paindlikke töötingimusi, täienduskoolitusi, asjatundlikku ja toetavat meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks. Ametikoha põhipalk on peale katseaja läbimist 1680 eurot kuus.

Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Ametikoht asub Rakveres.

Kandideerimiseks esita motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 05.11.2017 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti planeeringute menetlemise talituse juhataja Marten Leiteni e-posti aadressil marten.leiten@mnt.ee ja telefonil 507 9482.

 

 

Otsime oma meeskonda tugeva visiooniga energilist IT - JUHTI

Maanteeameti IT-arengut kavandava ja koordineeriva juhi põhiülesandeks on:

 • infotehnoloogia ja arendusprotsessidega seotud strateegiate, arengukavade, tööplaanide ja eelarve väljatöötamine ning rakendamine, samuti juhtkonna töös osalemine;
 • infotehnoloogilise riist- ja tarkvara ning andmeside haldamise korraldamine ja selle häireteta ISKE turvanõuete kohase funktsioneerimise tagamine.

Oled oodatud kandideerima, kui oled meeskonnamängija ja Sul on lisaks:

 • kõrgharidus infotehnoloogia õppesuunal;
 • väga head teadmised IT-juhtimisest, sh strateegilise planeerimise ja eelarvestamise protsessi, arengukavade väljatöötamise ning infoturbe korraldamise oskus;
 • selge arusaam konkurentsivõimeliste IKT-lahenduste loomisest, juurutamisest ja haldamisest;
 • väga head teadmised protsessi-  ja projektijuhtimisest ning praktiline oskus ja kogemus süsteemide ülesehitajana või arendajana;
 • vähemalt 2-aastane valdkondlik töökogemus ja 1-aastane juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus B2 tasemel.

Kasuks tuleb Maanteeameti tegevusvaldkondade, infosüsteemide ning e-teenuste tundmine.

Tulevaselt juhilt ootame liidrivõimekust, head läbirääkimisoskust, analüütilist mõtlemist ning tulemustele ja tulevikule orienteeritust.

Töö pakub üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid vorme koondavas riigiasutuses pidevalt erinevaid IT-väljakutseid. Sind on ootamas paindlikud töötingimused ning inspireeriv meeskond, kes aitab saavutada parimaid tulemusi. Väärt tulemus saab väärilise tunnustuse.

Töökoht asub Tallinnas, Teelise 4.

Kandideerimiseks palun saada hiljemalt 25.10.2017 meile oma CV ja motivatsioonikiri ühes palgasooviga CV-Keskuse / CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee.

Lisainfo Maanteeameti personaliosakonna juhataja Annika Kitsingu telefonil 6119 330 või e-posti aadressil annika.kitsing@mnt.ee.

 

 

Otsime oma meeskonda Saue juhtivspetsialisti (registreerimiseelne ülevaataja),

kelle põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine sõidukite, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ja sõidukitega seotud registritoimingute teostamisel.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vähemalt keskeriharidus, kasuks tuleb keskeriharidus autode ja nende ehituse alal;
 • soovitavalt eelnev töökogemus liikluse- või autondusega seotud töökohtadel;
 • B- kategooria juhtimisõigus;
 • põhjalikud teadmised heast klienditeenindusest ja nende praktilise rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • ausus, täpsus, korrektsus, koostööoskus ja soov tagada head klienditeenindust;
 • tasakaalukus, sõbralikkus, teistele eeskujuks olev liikluskäitumine, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, kõrge pingetaluvus ning orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • infotehnoloogia seadmete ja kontoritöö tarkvara kasutamise oskus.

Pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas, mitmekülgseid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi ning kaasaegset töökeskkonda.  

Maanteeamet on üle-eestiline erinevaid tegevusvaldkondi koondav riigiasutus, kus võimalus teha koostööd erinevate osapooltega. Asjatundlik ja toetav meeskond aitab saavutada parimaid tulemusi. Ametikohal on ette nähtud ka ametiriietus.

Töökoht asub Sauel, Uusaru 5A.

Palume CV koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 17.10.2017 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo: Maanteeameti  Tallinna teenindusbüroo juhataja Kaie Prantsus telefonil 6201318 e-posti aadressil kaie.prantsus@mnt.ee.