Tööpakkumised

 

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja pühendunud Jõhvi teenindusbüroo juhtivspetsialisti

kelle põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ning sõidukitega seotud registritoimingute teostamine.

Lisaülesanneteks on:

 • päringutele vastamine;
 • juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemine.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vähemalt keskharidus;
 • soovitavalt eelnev liikluse või autondusega seotud töökogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus;
 • hea kontoritarkvara MS Office kasutamisoskus
 • väga hea eesti keele oskus, vene ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • ausus, täpsus, korrektsus, koostööoskus ja soov tagada head klienditeenindust.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus tehnoülevaatajana või keskeriharidus autode ja nende ehituse erialal.

Tulevaselt kolleegilt ootame tasakaalukust ja sõbralikkust ning teistele eeskujuks olevat liikluskäitumist, otsustus-ja vastutusvõimet, väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, kõrget pingetaluvust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele.

Pakume kaasaegseid töövahendeid ja metoodikaid ning enesearendamise võimalust üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses. Asjatundlik ja toetav meeskond aitab saavutada parimaid tulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse.

Töökoht asub Jõhvis aadressil Pargi 54.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 31.05.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo: Maanteeameti Jõhvi teenindusbüroo juhataja telefonil 521 4728 või e-postiaadressil egon.lilleorg@mnt.ee

 

 

 

Otsime oma meeskonda loovat ja pühendunud liiklusohutuse osakonna peaspetsialisti,

kes panustab turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse, juhtides liiklusohutusprogrammist ja selle elluviimiskavast tulenevaid projekte.

Otsime oma meeskonda inimest, kes:

 • juhib liiklusohutusprogrammi eesmärkide täitmise ja korraldusega seotud projekte;
 • toetab metoodiliselt ja tehniliselt teiste meeskonnaliikmete juhitavaid projekte;
 • algatab projektidega seotud uuringuid, viib neid läbi või vajadusel korraldab nende hankimist, seob uuringute  tulemusi tervikuks ning teeb ettepanekuid liiklusohutusalaste praktikate muutmiseks;
 • töötab välja või osaleb vastutusalaga seotud õigusaktide, juhendite ja juhiste väljatöötamises;
 • korraldab partnerite esitatud päringutele vastamist;
 • osaleb teiste struktuuriüksuste poolt juhitud projektimeeskondades.

Sobilikul kandidaadil on:

 • tahe panustada turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse;
 • analüütiline ja süsteemne mõtlemine;
 • väga hea koostöö ja eneseväljendusoskus;
 • varasem projekti- ja protsessijuhtimise kogemus ning ajaplaneerimise oskus;
 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • inglise keele oskus B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea MS Office kontoritarkvara, sh tabel-, esitlus- ning analüüsitarkvara kasutamise oskus.

Kasuks tulevad:

 • teadmised taristu ehitamisest ja planeerimisest;
 • teadmised liiklusest ning liiklusohutusest;
 • vene, saksa, soome ja rootsi keele oskus suhtlemistasandil;
 • erinevate analüütikatarkvarade (ArcGIS, R, Tableau jms) kasutamise oskus.

Tulevaselt kolleegilt ootame initsiatiivikust, muutustele avatust, kõrget enesemotivatsiooni, pühendumust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele.   

Pakume:

 • võimalust aidata otseselt kaasa liiklusohutuse programmi eesmärkide täitmisele;
 • mitmekülgseid enesearendamise võimalusi (erineva spetsiifikaga täienduskoolitused);
 • võimalust osaleda riigisiseses ja rahvusvahelises koostöös;
 • paindlikke töötingimusi, tervist edendavat ja kaasaegset töökeskkonda;
 • asjatundlikku, koostööle ning tulemuste saavutamisele orienteeritud meeskonda;
 • väärilist tunnustust tehtud töö eest.

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 11.06.2018 CV-Keskuse või CV-Online värbamisportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee. Dokumendivoorust edasipääsenud kandidaatidele edastame lahendamiseks prooviülesande, mille lahendamisele kulub eeldatavasti alla poole tunni ning millel ei ole ühte ainuõiget lahendust. Samuti lepime kokku tööintervjuu aja, mille käigus anname muuhulgas tagasisidet  prooviülesande lahenduse ning lahenduskäigu kohta.

Lisainfo Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernitsa telefonil 5302 5244 või e-postiaadressil erik.ernits@mnt.ee.

 

 

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja pühendunud põhja regiooni ehitusosakonna projektijuhti,

kelle põhiülesanneteks on:

 • Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine projektide ettevalmistamise korraldamisel;
 • lepingute administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine vastavalt kokkulepitud põhimõtetele.

Sobilikul kandidaadil on:

 • soov panustada turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse;
 • teede- või transpordiehitusalane rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus;
 • vähemalt 2-aastane valdkondlik töökogemus, soovitavalt teede projekteerijana;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • inglise või vene keele oskus B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • MS Office kontoritarkvara ning joonestustarkvara (CAD) kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
 • otsustus-  ja vastutusvõime, kõrge stressitaluvus  ning paindlikkus;
 • suurepärane analüüsi- ja sünteesivõime.

Kasuks tuleb valdkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide hea tundmine.

Pakume mitmekülgseid võimalusi enesearenguks üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid vorme koondavas riigiasutuses. Paindlikud töötingimused, asjatundlik ja toetav meeskond aitavad saavutada parimaid tulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse.

Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele. Ametikoht asub Maanteeameti põhja regioonis, aadressil Heli 6, Tallinn ning tegevuspiirkonnaks on Harju ja Rapla maakond. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 29.05.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna juhataja Viktor Kisseljovi telefonidel 630 4816 ja 5304 0065 või e-postiaadressil viktor.kisseljov@mnt.ee.

 

 

 

Otsime oma meeskonda eksamiosakonna eksamikeskuse Tallinna eksamineerijat,

kelle põhiülesanneteks on ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine liiklusteooria- ja sõidueksamite läbiviimisel, hindamisel ja juhtimisõiguse andmisel ning juhtimisõigusega, eksamineerimisega ja juhilubadega seotud registritoimingute teostamisel.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vanus vähemalt 25 aastat;
 • keskharidus;
 • A ja B-kategooria juhtimisõigus vähemalt 5 aastat, kasuks tuleb ka C, CE, D või T kategooria juhtimisõigus;
 • soovitavalt eelnev töökogemus liikluse või liiklusohutuse tegevusvaldkonnas;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene või inglise keele oskus B2 tasemel;
 • kandidaat peab vastama liiklusseaduse § 122 lg 1 p 1-5 esitatud nõuetele;
 • ausus, täpsus, korrektsus töös, avatus ja õpivõime, koostööoskus ja soov tagada hea klienditeenindus;
 • tasakaalukus, sõbralikkus, teistele eeskujuks olev liikluskäitumine, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, pingetaluvus ja orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • hea MS Office kontoritarkvara kasutamise oskus.

Pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas, mitmekülgseid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi ning kaasaegset töökeskkonda.  

Maanteeamet on üle-eestiline erinevaid tegevusvaldkondi koondav riigiasutus, kus võimalus teha koostööd erinevate osapooltega. Asjatundlik ja toetav meeskond  aitavad saavutada parimaid tulemusi.

Ametikoha põhipalk on 1250 - 1400 eurot kuus. Ametikoht asub Tallinnas, tööülesandeid täidetakse ka teistes Eesti Vabariigi linnades.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 18.05.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliotsingu e-posti aadressile konkurss@mnt.ee. Lisainfo: eksamiosakonna eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe, risto.kasemae@mnt.ee