Tööpakkumised

 

 

 

Otsime oma meeskonda motiveeritud ja asjatundlikku hooldeosakonna peaspetsialisti (puuduva ametniku asendaja),

kelle ametikoha eesmärgiks on riigiteede korrashoiu tagamine ning kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine.

Peaspetsialisti põhiülesanneteks on:

 • kriisireguleerimisalaste tegevuste eestvedamine ning strateegiate, juhendite ja tegevusjuhiste koostamine, sh ametikoha tegevusvaldkonnas elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamine, ennetamiseks ja riskiõppusteks vajalike tegevuste planeerimine ja läbiviimise koordineerimine ning osalemine siseriiklikes kriisireguleerimise ja riigikaitse õppustel;
 • teehoidu reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide, kordade, metoodiliste aluste ning protsessikirjelduste väljatöötamisel ja elluviimisel osalemine;
 • osakonna aasta tööplaani, hankeplaani ja eelarve eelnõu koostamises osalemine ning kinnitatud plaanide ja eelarve täitmise jälgimine vastutusala ulatuses;
 • ametikoha tegevusvaldkonnas infosüsteemide ja e-teenuste loomisprotsessis osalemine.

Sobilikul kandidaadil on:

 • kõrgharidus teede- või transpordiehituse õppesuunal;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
 • soov panustada Maanteeameti hooldevaldkonna arengusse;
 • head teadmised Eesti transpordi- ja regionaalpoliitikast, teede-, ühistranspordi-, liiklusohutuse- ja liiklusvahenditega seotud poliitikate kujundamise põhialustest ning kriisireguleerimise üldistest ja õiguslikest alustest;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keel) oskus B2-tasemel teenistusalase sõnavara valdamisega.

Kasuks tulevad kogemused transporditaristu toimepidevuse tagamise korraldamisel, riigihangete läbiviimisel, hooldelepingute üle järelevalve teostamisel ning avalike teenuste kvaliteedi kujundamisel.

Tulevaselt kolleegilt ootame initsiatiivikust ja proaktiivsust, head koostööoskust, analüütilist mõtlemist, pühendumust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele.   

Pakume eneseteostus- ja arenguvõimalust üle-eestilises liiklemise ning transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses, paindlikke töötingimusi, asjatundlikku ja toetavat meeskonda ning väärilist tunnustust. Peaspetsialist on hooldeosakonna liige, kes saab osa Maanteeameti väärtuspakkumisest.

Töökoht asub aadressil Teelise 4, Tallinn.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 03.12.2018 CV-Keskuse või CV-Online värbamisportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil konkurss@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa e-postiaadressil rainer.kuldmaa@mnt.ee.

 

 

 

 

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ja pühendunud Pärnu teenindusbüroo Kuressaare juhtivspetsialisti

Juhtivspetsialisti põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemise ning sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ning sõidukitega seotud registritoimingute teostamisega.

Lisaülesanneteks on:

 • infotelefoni või info e-posti kaudu pöördunud klientidele teabe väljastamine.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vähemalt keskharidus;
 • soovitavalt  eelnev töökogemus liiklusvaldkonnas või autonduses;
 • B-kategooria juhtimisõigus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • ausus, täpsus, korrektsus, koostööoskus ja soov tagada head klienditeenindust;
 • tasakaalukus, sõbralikkus, teistele eeskujuks olev liikluskäitumine, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, kõrge pingetaluvus ning orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • valmisolek uute teadmiste omandamiseks;
 • kontoritööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ja valmisolek infosüsteemide tundmaõppimiseks ja nendega töötamiseks.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus tehnoülevaatajana või autotehnika valdkonnas.

Pakume kaasaegseid töövahendeid- ja metoodikaid ning enesearendamise võimalust üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses. Asjatundlik ja toetav meeskond aitab saavutada parimaid tulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse. Töötasu 1200 eurot.

Töökoht asub aadressil Marientali tee 27, Kuressaare. Eeldame valmisolekut tööülesannete täitmiseks ka teistes Pärnu teenindusbüroo esindustes.

Palume saata CV hiljemalt 29.11.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliotsingu e-posti aadressile konkurss@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti Pärnu teenindusbüroo juhataja Karin Linno e-postiaadressilt karin.linno@mnt.ee.