Transpordiamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu-Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS § 3 lõikele 1, § 6 lõike 1 punktile 13, § 11 lõigetele 3 ja 8 , § 12 lõikele 1, § 261,  „Ehitusseadustiku” § 2 lõikele 6, KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõikele 1  ning Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktori 22.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/322 „Volituse andmine“ punktile 1.1. tuginedes on Transpordiameti keskkonnakorralduse juhi 13.08.2021 otsusega nr 1.1-2/21/118 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu-Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu projekteerimine 2+2 ristlõikega maanteeks. Projektiga tuleb täpsustada teedevõrgu asukoht ja omand ning määrata teemaa vajadus projekteeritaval lõigul. Kavandatav lõik asub Tartu maakonnas Kambja ja Nõo vallas ning läbib Räni alevikku, Lemmatsi küla, Külitse alevikku, Nõgiaru küla, Järiste küla ja Meeri küla. Lõik piirneb Tartu linna ja Nõo alevikuga.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uuring ning arheoloogiline uuring. KMH koostamisel lähtuda Tartu-Nõo lõigu ulukiuuringust (2017, ReWild OÜ). Muude keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Transpordiamet (Valge 4, 11413 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud lingil.

Kontaktisikuks on Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuht Tiit Vunk, e-post: tiit.vunk [at] transpordiamet.ee, tel. 59185199.