Transpordiamet on algatanud keskkonnamõju hindamise riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS § 3 lõikele 1, § 6 lõike 1 punktile 13, § 11 lõigetele 3 ja 8 , § 12 lõikele 1, § 261,  „Ehitusseadustiku” § 2 lõikele 6, KeÜS § 46 lõigetele 1 ja 4, HMS § 31 lõikele 1  ning Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktori 22.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/322 „Volituse andmine“ punktile 1.1. tuginedes on Transpordiameti keskkonnakorralduse juhi 14.10.2021 otsusega nr 1.1-2/21/145 algatatud keskkonnamõju hindamine (KMH) riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojektiga kavandatavatele tegevustele.

Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere–Pärnu-Jaagupi lõigu projekteerimine 2+2 sõidurajaga I klassi maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0–92,0“ ning Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0–170,0“ (edaspidi teemaplaneering) koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (kehtestatud Pärnu maavanema 1.10.2012 korraldusega nr 529). Projektiga tuleb täpsustada teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad. Projekteeritav teelõik asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas ja Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas.

Eelprojekti koostamisel ja kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel tuleb läbi viia välisõhus leviva müra uuring, õhusaaste hajuvuse uuring, ulukiuuring ning arheoloogiline uuring (I etapp). Muude keskkonnauuringute vajadus selgitada KMH programmi koostamise käigus. Menetlusse ei liideta teisi KMH menetlusi. Samuti ei eeldata piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.

Kavandatava tegevuse osas on otsustaja ja arendaja Transpordiamet (Valge 4, 11413 Tallinn). KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alltoodud lingil.

Kontaktisikuks on Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuht Ave Kallo, e-post: ave.kallo [at] transpordiamet.ee, tel. 5594 4304.