Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise „PÕHIPROJEKT DPS1 ÜLEMISTE-KANGRU TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA RISTE“ ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 12.11.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/494 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise „PÕHIPROJEKT DPS1 ÜLEMISTE-KANGRU TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA RISTE“ ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on Rail Balticu maakonnaplaneeringu järgse Rail Balticut ületava Tartu maantee viadukti ja rajatiste ehitus. Projekt sisaldab olemasoleva riigiteede ümberehitust olemasolevas asukohas, tee katendi ning muldkeha ümberehitust (sh vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt), uute sildade ehitamist, et tõsta liiklusohutuse taset ja sõidumugavust.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

 1. Ehitustegevuste läbiviimisel juhindutakse muinsuskaitseseadusest, mille alusel tuleb tööd mistahes paigas peatada, kui avastatakse arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid. Leiukoht tuleb säilitada muutmata kujul ning viivitamata teavitada Muinsuskaitseametit.
 2. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kemikaalide ja kütuste käitlemise nõuetega. Veenduda tuleb, et ehitusel kasutatavatest masinatest ei lekiks kütust ega määrdeaineid – nii vähendatakse pinnase reostumise ning seeläbi ka põhja- ja pinnavee reostumise riski.
 3. Ehituse käigus tuleb jälgida, et kasutatavate masinate puhastamine/pesu ei toimuks veekogumite ääres (veekaitsevööndis). Tuleb jälgida, et veekogusse satuks võimalikult vähe heljumit.
 4. Olemasolevat veerežiimi ei tohi rikkuda. Tagada tuleb olemasolevate maaparandussüsteemide edasine toimimine. Raudtee ja viadukti ehitamisega seotud veerežiimi lahendused kajastuvad vastavates projektides.
 5. Seoses üha suureneva liiklussagedusega Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa maanteel ning arvestades maantee ja kavandatava raudtee kumulatiivset mõju, tuleb rakendada tõhusamaid meetmeid pinnase ja pinnavee kaitseks (nt rajada settetiike, puhastussüsteeme) ning jätkata vee- ja pinnaseseiret projektipiirkonnas. Kraavide kaudu suublasse juhitav sademevesi peab vastama saasteainesisalduse piirväärtustele, mis on sätestatud keskkonnaministri 08.11.2019 määrusega nr 6147. Transpordiameti seireandmetest tulenevalt nähakse vajadusel ette meetmed sadevee puhastamiseks.
 6. Nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal tuleb ajutiste ehitusaegsete ladustus- ja hoiuplatside rajamisel kindlasti rakendada tõhusaid meetmeid põhjavee reostamise vältimiseks (keskkonnamõjude eelhinnangu punktid 2, 3, 7, 13).
 7. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms mõjul, tuleb koheselt eemaldada (kokku koguda) ning kahjustatud ala tuleb puhastada. Vältida tuleb ka pinnase või jäätmete pudenemist teedele tööde alalt lahkuvatelt veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada.
 8. Tööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras masinad, mis vähendavad müra ja vibratsiooni tekkimist. Müra ja vibratsioon elamutes ei tohi ületada normidekohast taset. Samuti tuleb ehitamisel lähtuda õigusaktides kehtestatud nõuetest tööde teostamise lubatavate kellaaegade osas.
 9. Maanteelt lähtuvat müra tuleb liikluskoormuse suurenedes ning tee äärde hoonestuse rajamisel täiendavalt mõõta ning vajadusel ehitada müra tõkestavaid rajatisi. 
 10. Kasutatav tehnika peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määrusele nr 42 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”.
 11. Tolmu tekke vähendamiseks tuleb vältida väga kuiva ilmaga tolmu tekitavaid tegevusi või kasutada niisutamist.
 12. Võimalusel tuleb maksimaalselt ehitusmaterjale taaskasutada (nt muld, pinnas jms). Kõlblik kasvumuld kasutatakse nõlvade ja kraavide kindlustamisel ja haljastamisel, kõlbmatut kasvumulda saab võimalusel kasutada rekultiveeritavate alade ja haljasalade täiteks.
 13. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele. Jäätmete ajutised kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete ja reostuse sattumine pinnasesse ning pinna- ja põhjavette.
 14. Teavitada lähedal asuvaid inimesi müra- ja vibratsioonirikaste tööde teostamisest.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna Ida üksuse projektijuht Erkki Mikenberg, e-post erkki.mikenberg [at] transpordiamet.ee, tel 5287643.