Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise „Riigimaantee nr 23122 Sooru - Piiri km 0,0 - 0.8 Sooru jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt“ ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 29.11.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/515 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise „Riigimaantee nr 23122 Sooru - Piiri km 0,0 - 0.8 Sooru jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt“ ehitusprojektiga kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on jalakäijate ja jalgratturite eraldamine sõiduteest ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

  1. Kõrghaljastuse raiet (selle esinemise vajadusel) mitte teostada lindude pesitsusperioodil aprilli lõpust augusti lõpuni
  2. Kaitsealuste puude juurestiku kaitsetsoon on igal puul vähemalt 2 m ja vertikaalplaneerimisel ei tohi minna kaitsealuste tammede läheduses sügavamale kui 30 cm, ehitustööde ajaks paigutada tüvekaitsed ning kaitsealuste tammede juurekaelasid mitte matta pinnase alla. Täiendavalt taotleda Keskkonnaameti nõusolek juhul, kui Sooru tammikus planeeritakse puuvõrade või põõsaste kujundamist ja puittaimestiku raiet.
  3. Ehitustööde tegemist vältida õhtusel ja öisel ajal (21.00-7.00). Juhul kui ehitustööde korraldamine on siiski vastaval ajaperioodil ja piirkonnas vältimatult vajalik, siis kavandada töökorraldust nii, et mürarikkad tööd ei jääks ajavahemikku 23.00-6.00.
  4. Valingvihmade korral tööd peatada ja oodata veetaseme langust (mh Piiri ojas).
  5. Ehitustööde perioodil ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus korraldada selleks ette nähtud kõvakattega pindadel (ojast eemal, minimaalselt 10 m).
  6. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, kütuse jms hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad rajada kaevudest kaugemale kui 50 m.
  7. Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid, mida tööde ajal kasutatakse. Jäätmed, mida tulenevalt nende iseloomust konteinerisse ei ladustata (nt kooritud pinnas), tuleb ladustada selleks määratud ajutisse ladustamiskohta. Samuti tagada jäätmeseaduses ja keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ toodud nõuete järgimine.
  8. Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
  9. Projekti ehitusfaasis koostada keskkonnajuhtimiskava, mis peab sisaldama töödeaegseid keskkonnamõjusid ja leevendusmeetmeid, ning tagada selle täitmine.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse projektijuht Antti-Armin Pärna, e-post antti-armin.parna [at] transpordiamet.ee, tel 53048415.