Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11310 Aruvalla – Jägala km 11,60 - 17,80 Perila – Tõhelgi lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8 ja 81, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määruse nr 55 „Maanteeameti põhimäärus“ § 14 lõike 1 punkti 3 ning Maanteeameti peadirektori 11.02.2020. a käskkirja nr 1-2/20/131 lisa 1 „Strateegilise planeerimise teenistuse põhimääruse“ punkti 2.4.1, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel on Transpordiamet oma 23.02.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/79 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11310 Aruvalla – Jägala km 11,60 - 17,80 Perila – Tõhelgi lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse käesoleva korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärgiks on olemasoleva maantee Perila−Tõehelgi (km 11,60-17,80) vahelise lõigu rekonstrueerimine liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmiseks ning katendi kandevõime parandamiseks. Projektiga kavandatakse tee muldkeha remont, uue asfaltbetoonkattega katendi ehitamine, olemasolevate bussipeatuste, mahasõitude, ristmike ja vete äravoolusüsteemide korrastamine ning uute liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

Negatiivse keskkonnamõju vältimiseks tuleb rakendada projektis järgnevaid meetmeid:

Ehitustegevuse käigus tuleb vältida maaparandussüsteemide toimimise halvendamist, nähes seejuures projekteerimise käigus vajadusel ette süsteemide ümberehitamist.

Teetöödel jälgida, et kasutatavate masinate puhastamine/pesu ei toimuks jõgede/kraavide ääres.

Rekonstrueerimistöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsiks tulekul tööd katkestada, jätta leid leiukohta ning teavitada sellest Muinsuskaitseametit.

Kui kaevetööd toimuvad olemasoleva teetammi sees, ei ole arheoloogiline uuring mälestiste ja nende kaitsevööndite aladel vajalik. Kui aga kaevetööd toimuvad olemasoleva tee muldkehandist väljaspool (näiteks kraavide kaevamisel), siis tuleb MuKS § 46 lg 2 ja § 58 lg 4 alusel mälestiste aladel ja kaitsevööndites tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogilised kaevamised). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46–47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69–70). Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik Muinsuskaitseametist taotleda hüvitist uuringutele kulunud maksumusest pooles ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

Enne tööde tegemist tuleb mälestise kaitsevööndis tehtavate tööde puhul üldjuhul esitada tööde tegemise teatis, kuid MuKS § 58 lg 1–2 kohaselt ei ole mälestise kaitsevööndis tööde tegemisel kohustust esitada tööde tegemise teatist, kui ehitusprojekt on Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud. Mälestise (Asulakoht reg-nr 18667) alal tehtavate tööde puhul tuleb Muinsuskaitseametist taotleda tööde tegemise luba (MuKS § 52 lg 3 - https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm). Mõlemal puhul peab silmas pidama seda, et kaevetöödega ei tohi alustada enne kui arheoloogilise uuringu tegevuskava on uuringut teostava ettevõtte või spetsialisti poolt Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud ning on väljastatud arheoloogilise uuringu luba.

Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Teha koostööd tee läheduses elavate inimestega ning teavitada neid eelnevalt mürarikaste töödega alustamisest ja tööde kestusest, et vältida teadmatusest tingitud kaebusi.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti põhja teehoiu osakonna ehituse projektijuht Ksenia Haavistu,  e-post: ksenia.haavistu [at] transpordiamet.ee, tel 53304612.