Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11608 Vana - Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 18.05.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/199 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 11608 Vana - Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet riigiteel 11608 Vana-Narva maantee. Rekonstrueeritakse riigitee katend, samuti ristmikud, mahasõidud, veeviimarid, bussipeatused, teeületuskohad, liikluskorraldus, valgustus ning uuendatakse olemasoleva jalg- ja jalgrattatee kate. Puuduvates lõikudes kavandatakse uued jalg- ja jalgrattatee lõigud.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

  •   Rekonstrueerimistööde perioodil ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus korraldada selleks ette nähtud kõvakattega pindadel.
  • Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad tuleb rajada puurkaevudest kaugemale kui 50 m. Nii on tagatud ka veeseaduse § 151 lg 2 p 5 (õiguspäraselt ehitatud ehitise kasutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus kavandatud viisil, kui ehitis ei põhjusta vee kvaliteedi halvenemist) järgimine ja tegevuste läbiviimise võimaldamine.
  • Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmed, mida tulenevalt nende iseloomust konteinerisse ei ladustata (näit vana teekatend ja -muldkeha), tuleb ladustada selleks spetsiaalselt määratud ajutisse ladustamiskohta. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Samuti tagada jäätmeseaduses ja keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ toodud nõuete järgimine.
  • Kõrghaljastuse raiet/eemaldamist kavandatud ei ole. Juhul, kui siiski tekib vajadus raietegevuseks, siis korraldada see vastavalt kehtivale korrale (sh looduskaitseseadus § 45 (puude raie tiheasustusalal).
  • Mürarikaste ehitustööde tegemist vältida õhtusel ja öisel ajal (21.00 – 7.00) vähemalt lähemal kui 300 m elamutest. Juhul kui ehitustööde korraldamine on siiski vastaval ajaperioodil ja piirkonnas vältimatult vajalik, siis kavandada töökorraldust nii, et mürarikkad tööd ei jääks perioodi 23.00 – 6.00. Eelnev suunis tuleneb ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 10, mille alusel tuleb keskkonnaohtu või olulist keskkonnahäiringut taluda, kui tegevus on vajalik ülekaaluka huvi tõttu, puudub mõistlik alternatiiv ja keskkonnaohu või olulise keskkonnahäiringu vähendamiseks on võetud tarvitusele vajalikud meetmed.
  • Lähtuvalt „Muinsuskaitseseadusest“ tuleb tööd katkestada, kui tööde käigus avastatakse kultuuriväärtusega leid, nt seoses Peeter Suure aegse Merekindluse objektidega. Peale vastava leiu tegemist tuleb tööd katkestada, jätta leid leiukohta ning teatada sellest Muinsuskaitseametile.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti põhja teehoiu osakonna ehituse projektijuht Kadi Tuum,  e-post: kadi.tuum [at] transpordiamet.ee , tel 5548968.