Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 19330 Tõitoja - Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 25.05.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/210 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 19330 Tõitoja - Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on olemasoleva Asuoja silla rekonstrueerimine, et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada silla kandevõimet. Koos sillaga rekonstrueeritakse 100 meetri pikkune maanteelõik.

Kavandatava tegevuse elluviimisel täita kõiki järgnevaid tee ehitusloa kõrvaltingimustes toodud keskkonnanõudeid:

 • Veeseaduse (VeeS) § 196 lg 2 p 4 kohaselt tuleb tee koosseisu kuuluva silla ehitamisel (ka ehitusloa alusel lammutamisel) avalikul või avalikult kastutataval veekogul tegevus registreerida Keskkonnaametis veekeskkonnariskiga tegevusena. Tegevuse registreerimiseks tuleb esitada Keskkonnaametile vastav taotlus. Täiendavaid ehitusaegseid meetmeid saab Keskkonnaamet vajadusel täpsustada registreeringut väljastades. Koostatavas tööprojektis on vajalik välja tuua kogu info (sh tahkete ainete uputamise kogused, töö tegemise tehnoloogia jne) kavandatava tegevuse registreerimiseks Keskkonnaametis.
 • Lammutus-ja ehitustööd tuleb teostada suvise madalvee perioodil ja kalade kudevälisel ajal (lõhilaste kudeaeg on alates 15.09), kui jõe vee-elustikku mõjutatakse minimaalselt.
 • Raadamine näha ette vaid teemaa ulatuses ning raadamisala piir tuleb märkida looduses. Tee ääres metsa raadamise korral tuleb välistada väärtuslike metsaelupaikade ja kaitstavate liikide leiukohtade kahjustamist.
 • Tööprojektis tuleb näha ette kalade rände soodustamiseks torusilla põhja täitmine peeneteralise killustikfraktsiooniga, et ei tekiks astangut torusilla ja jõepõhja vahel.
 • Ehitustööde käigus ja edasistel hooldustöödel vältida Rannametsa jõe kallaste kahjustamist ja heljumi sattumist veekogudesse. Vältida veekogude kallastel sõitmist ehitustöödel kasutatava rasketehnikaga.
 • Juhul kui sillakonstruktsioone töödeldakse kemikaalidega (nt värvitakse), tuleb kasutada vee-elustikule ohutuid aineid.
 • Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad ning seadmeid, mis vähendavad müra ja vibratsiooni tekkimist.
 • Tee-ehitusel tuleb töid teostada vastavalt kehtivatele normidele ja seadusandlikele aktidele, pidada kinni ohutusreeglitest ning headest tavadest.
 • Ehitusaegsed ajutised laoplatsid, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning teeehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade, vääriselupaikade ja väärtuslike metsaalade lähedale. Samuti lähemale kui 50 meetrit veekogudest. Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna-ja põhjavette.
 • Ehitusaegne töö-ja liikluskorraldus peab tagama avariiolukordade ohu vältimise.
 • Võimalusel näha tööprojektis ette ehitusjäätmete taaskasutus -edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh näiteks muld ja pinnas) tuleb maksimaalselt taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele ja asukoha kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti lääne teehoiu osakonna sillainsener Ervin Hein,  e-post: ervin.hein [at] transpordiamet.ee , tel 53470008.