Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 22252 Lohkva-Kabina-Vanamõisa km 3,296 asuva Kabina silla ehitamisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 09.08.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/357 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa km 3,296 asuva Kabina silla ehitamisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on riigitee 22252 km 3,296 asuva Kabina silla (nr 578) asemele uue silla ehitamine kandevõime, eluea ning liiklusohutuse taseme tõstmiseks.

 

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

  • Ajastada enamik töid madalveeperioodi (juuli-september) ning valingvihmade korral tööd peatada ja oodata veetaseme langust.
  • Pinnastammid (ajutised) katta rajamise järgselt (nt koormakattekilega).
  • Ajutine möödavoolukanal - ühendused ojaga rajada viimases faasis ning silla rekonstrueerimistööde lõpus, enne kanali täitmist pinnasega, sulgeda esmalt vähemalt sissevool kanalisse.
  • Rekonstrueerimistööde perioodil ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus korraldada selleks ette nähtud kõvakattega pindadelt.
  • Tööde ajaks paigaldada ojja mõõtelatt, fikseerida veetase vähemalt 2 korda päevas. Visuaalse vaatluse põhjal teha samaaegselt märge ka õli- ja kütuselekete puudumise või ilmnemise osas.
  • Tehnika - valve, tehnika hoolduskohad ning -korrad ja reostustõrje vahendite olemasolu fikseerida igapäevaselt.
  • Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid, mida tööde ajal kasutatakse. Jäätmed, mida tulenevalt nende iseloomust konteinerisse ei ladustata (nt vana teekatend), tuleb ladustada selleks määratud ajutisse ladustamiskohta. Materjalid, mida silla rekonstrueerimistööde käigus uuesti ei kasutata, tuleb ehitusalalt ära transportida esimesel võimalusel ning käidelda vastavalt jäätmeseaduses kirjeldatud viisil. Samuti tagada jäätmeseaduses ja keskkonnaministri 21.04.2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ toodud nõuete järgimine.
  • Püsielupaigas, kaitsealuste taimeliikide kasvukohtades ning Natura elupaigatüübi territooriumil (v.a ajutiste rajatiste ja nendega seonduvad töötsoonis) ei tohi ladustada ehitusmaterjali ja pinnast ega liikuda masinatega. Kaitsealused objektid ehitustööde perioodiks tähistada või piirata ajutiste piirdeaedadega või tõketega. Kaitsealuste taimeliikide registreerimiseks ja tähistamiseks on soovitatav kaasata, tööde perioodiks, botaanilise taustaga erialaspetsialist.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse projektijuht Margus Kelder, e-post: margus.kelder [at] transpordiamet.ee, tel. 58170526.