Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele.

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 30.07.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/344 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on sõidumugavuse parandamine Mustassaare teel.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

 • Tagada tuleb riigiteega 25151 Mustassaare tee piirneval Sõmerpalu maaparandussüsteemil (kood 2020767400010/001) paikneva maaparanduskaevu säilimine ja toimimine.
 • Truupide paigaldamiseks tuleb vajadusel taotleda Keskkonnaametilt vesikeskkonnariskiga tegevuse registreering vastavalt veeseaduse § 196 (tahkete ainete vette uputamisega seotud tegevus).
 • Ehitustööde käigus tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida vastavalt jäätmeseadusele ja trassikoridori jäävate valdade jäätmehoolduseeskirjadele. Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele.
 • Jäätmete ajutised kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse ning pinna- ja põhjavette.
 • Jäätmed või materjalid, mis kanduvad ehitusplatsilt tuule, vee või autorataste mõjul välja, tuleb koheselt eemaldada ning kahjustatud ala puhastada.
 • Jäätmete taaskasutamisel ja kõrvaldamisel nende tekkekohas peab töövõtja registreerima end Keskkonnaametis jäätmekäitlejaks vastavalt jäätmeseaduse § 987 lg 2.
 • Võimalusel tuleb rakendada ehitusmaterjalide (muld, pinnas) maksimaalset taaskasutamist. Kõlbulik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem nõlvade ja kraavide kindlustamisel ning teemaa haljastamisel.
 • Ehitustööde käigus tuleb kasutada töökorras ja hooldatud ehitusmasinaid.
 • Ehitustööde käigus eemaldatud olemasolev teekate ja muud ohtlikud jäätmed tuleb utiliseerida nõuetekohasesse ladestuspaika.
 • Veekogusse ei tohi plasttruupide paigaldamisel sattuda ehitusmaterjale ega olmejäätmeid.
 • Tööde teostamisel Sõmerpalu mõisa pargis tuleb tagada, et seal loodud kaitseala kaitse-eesmärgiks olev puittaimestik saaks minimaalselt kahjustada. Projektiga ette nähtud puude ja võsa eemaldamist võib teha vaid ulatuses, mis on ehitustööde teostamiseks hädavajalik. Suuremate säilitatavate ehitustöödega vahetult piirnevate  puude tüvesid ja puude juurestikku tuleb kaitsta kahjustamise eest paigutades enne ehitustööde algust laudis ümber puude tüvede ning rakendades meetmeid juurestiku kaitseks tallamise eest.
 • valida töömeetodid, millega ei kahjustata pargi kaitseväärtusi.
 • puude kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.
 • kaevetöö tegemisel võra projektsioonialal ning masina(te) tööraadiuses paigaldada puudele ajutised tüvekaitsed, et vältida puude vigastamist.
 • soovitatavalt teosada töid lindude pesitsusvälisel perioodil.
 • Enne tööde algust mälestise alal peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm).
 • Kogu projekti ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
 • Kaevetöödel kinnismälestise „Sõmerpalu mõisapark“ alal ja selle kaitsevööndis tuleb tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (kaevetööde arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogiline kaevamine). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70).
 • Tagada tuleb ümberkaudsete hoonete joogiveega varustatuse jätkumine.
 • Tee ehitusetapis tuleb jälgida, et ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei oleks rajatud puurkaevu sanitaarkaitsealale.
 • Ehitustööde käigus tuleb jälgida, et veekogudesse ei satuks reostust jm ehitusmaterjale ja olmejäätmeid.
 • Ehitustööde käigus peab ehitaja tagama jalakäijate ja liiklusvahendite pideva juurdepääsu teeäärsetele maavaldustele.
 • Ehitustööde käigus tekkiva tolmu vähendamiseks tuleks vajadusel näha ette meetmed (nt tee kastmine).
 • Ehitusaegse müra negatiivse mõju vältimiseks tuleb kasutada heas korras ja kehtivatele normidele vastavaid masinaid ja seadmeid ning kinni tuleb pidada õigusaktides kehtestatud nõuetest ehitustööde teostamist lubavate kellaaegade osas. Müratasemed peavad vastama keskkonnaministri 16.12.2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ toodud nõuetele.
 • Vibratsioonitasemed peavad vastama sotsiaalministri 17.05.2002. a määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ toodud nõuetele.
 • Enne tööde alustamist tuleb koostada ehitusobjekti keskkonnajuhtimiskava.
 • PK 8+05 juures asuva truubi eesvooluks on MS kood 2020767400010/001 ol.olev KK-M tuleb rekonstrueerida vastavalt uuele maaparandusseadusele kehtivusega 01.01.2019. a tingimustele.
 • Ehitustööde tegemisel maaparandussüsteemi maa-alal arvestada projektplaanile kantud maaparandusrajatistega.
 • Drenaaži alal teha kaevetööd käsitsi, vigastuste korral asendada savitorud kaeve ulatuses sama läbimõõduga plasttorudega.
 •  Paigaldamisel jälgida 13.03.2009. a põllumajandusministri määruse nr 35 "Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded" § 16 toodud drenaažitorustiku paigaldamise nõuded.
 • Ehitusprojektiga seotud teostusmõõdistuse tulemused tuleb esitada EH2000 kõrgustena.
 • Teavitada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Võru esindust (pmvoru [at] pta.agri.ee)

 

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse ehituse projektijuht Antti-Armin Pärna, e-post antti-armin.parna [at] transpordiamet.ee, tel 53048415.