Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõige 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, „Ehitusseadustiku” § 38 lõike 1, § 42 lõike 2, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020. a määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus § 10 lõike 3 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkti 8  alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 28.06.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/264 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 25217 Tursa tee km 0,90 asuva Liivaku silla rekonstrueerimisega kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on olemasoleva silla säilitusremont, ohutustaseme tõstmine ja eluea

pikendamine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

 

 • Tööpiirkonnas ei tohi rikkuda Peetri jõe looduslikku sängi (keelatud on masinatega jões sõitmine ja voolava vee tsoonis töötamine, jõe süvendus- ja kaevetööd).
 • Tööd tuleb teostada madalveeperioodil, st töid ei tohi teostada aprillis-mais, kui toimub kude- ja rändeaeg, ning vibreerivaid töid võib teostada kella 7:00-21:00.
 • Ehitustööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinaid ning seadmeid, mis vähendavad müra ja vibratsiooni tekkimist.
 • Vältida pinnase kahjustumist kaldaalal. Jäätmed tuleb koristada.
 • Silla rekonstrueerimisel ja kasutusaja jooksul ei tohi põhjustada Peetri jõe veekvaliteedi halvenemist (nt veekogusse settereostuse sattumine), ei tohi tekitada kahju keskkonnale ega naaberkinnistute omanikele.
 • Ehitusaegsed ajutised laoplatsid, kütuse hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud lähemale kui 50 meetrit veekogudest. Ehitustööd peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette.
 • Naftasaaduste, mürgiste ainete või muude saasteainete looduskeskkonda sattumisel, avarii või selle ohu korral võtta kohe tarvitusele abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja 2 likvideerimiseks või ennetamiseks ning teavitada keskkonnareostusest Keskkonnaametit, Päästeametit ja nõusoleku andjat.
 • Tee-ehitusel tuleb töid teostada vastavalt kehtivatele normidele ja õigusaktidele, pidada kinni ohutusreeglitest ning headest tavadest.
 • Ehitusaegne töö- ja liikluskorraldus peab tagama avariiolukordade ohu vältimise.
 • Võimalusel näha tööprojektis ette ehitusjäätmete taaskasutus - edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh näiteks muld ja pinnas) tuleb maksimaalselt taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele ja asukoha kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale.
 • Silla rekonstrueerimiseks tuleb Keskkonnaametilt taotleda veekeskkonnariskiga tegevuse registreering.

 

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti lõuna teehoiu osakonna ehituse projektijuht Antti-Armin Pärna, e-post: antti-armin.parna [at] transpordiamet.ee , tel. 53048415.