Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 04.11.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/474 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise riigitee 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on riigitee 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu kandevõime, sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine, riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 243,4-244,2 asuva lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Ebasoodsate mõjude leevendusmeetmeteks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

  1. Ebasoodsate mõjude leevendamiseks tuleb teha töid öörahuvälisel ajal (asustatud piirkondade läheduses), kasutada töökorras ehitusmasinaid ja -seadmeid, järgida ohutuseeskirju, võimalusel taaskasutada tekkivaid jäätmeid (raiejäätmed, looduslik pinnas, freespuru). Samuti tuleb arvestada keskkonnatingimustega tööde tegemisel nagu näiteks asfalteerimine kuiva ilmaga, et kõvenemata bituumensegu ei satuks maanteekraavidesse.
  2. Pinnaveekogu reostamisriski vähendamiseks tuleb ehitusmasinate tankimisalad ja parklad paigutada veekogudest piisavalt kaugele, et välistada võimalik reostus. Samuti tuleb tagada, et kasutatav ehitustehnika on hooldatud ning sellest ei lekiks kemikaale.
  3. Võhandu jões on registreeritud III kaitsekategooria harilik võldas Gottus gobio levikuala. Piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuse liigi elupaigas rakendub isendi kaitse, keelatud on kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik häirimine paljunemise ja poegade kasvatamise ajal (Looduskaitseseadus § 48 lõige 4).
  4. Enne raietööde teostamist Järvere pargi alal (KLO1200104) tuleb taotleda Keskkonnaametilt eraldi nõusolek, mille käigus vaadatakse puud üle ja täpsustatakse raie tingimused.
  5. Tööde teostamisel Järvere pargi alal tuleb jälgida, et masinatega töötades ei vigastataks puude juuri, tüvesid ega võrasid ning vältida manööverdamist ja materjali ladustamist puude all.
  6. Vahemikus pk 61+80 kuni 63+00 (katastriüksusel 76702:002:0400) mullatööde teostamisel ei ole lubatud kraavi servale pinnast laotada, eesmärgiga vältida vääriselupaiga ja looduskaitseliselt väärtusliku lamminiidu ala kahjustamist.
  7. Pinnase- ja kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestisel, selle kaitsevööndis, kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
  8. Projekti ehitusfaasis koostada keskkonnajuhtimiskava ning tagada selle täitmine.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse projektijuht Margus Kelder, e-post margus.kelder [at] transpordiamet.ee, tel 58170526.