Transpordiamet jättis algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 69 Võru‒Kuigatsi‒Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina‒Sarapuu lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele

„Ehitusseadustiku” (EhS) § 38 lõike 1, § 101 lõigete 2 ja 3, majandus- ja taristuministri 03.12.2020 määruse nr 82 „Transpordiameti põhimäärus“ § 10 lõike 3 punkti 3, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1, § 6 lõike 2 punkti 10, § 9, § 11 lõiked 2, 22, 23, 4, 8, 81 ja 9, § 12 lõike 11 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8 alusel ning võttes arvesse, et asjaomastel asutustel puuduvad käesoleva osas vastuväited, on Transpordiamet 27.10.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/464 jätnud algatamata keskkonnamõju hindamise tugimaantee 69 Võru‒Kuigatsi‒Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina‒Sarapuu lõigu rekonstrueerimise põhiprojektiga kavandatavatele tegevustele KeHJS § 61 lõike 1 kohases eelhinnangus toodud põhjendustel. Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse korraldusega esitatavaid tee ehitusloas loetletud ning üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

Projekti eesmärk on tugimaantee 69 Võru–Kuigatsi–Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina–Sarapuu lõigu sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Negatiivse mõju vältimiseks rakendada ehitajal ehitusperioodil järgmisi meetmeid:

 1. Kui mistahes paigas avastatakse tee, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on „Muinsuskaitseseaduse“ § 31 lõike 1 alusel leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata kujul ning viivitamata teavitama Muinsuskaitseametit.
 2. Arheoloogiaobjektidel, kus tee rekonstrueerimisel tehakse töid praegusest teekehandist puutumata alal (nt kraavide süvendamine-laiendamine), tuleb kaevetöödel tagada arheoloogiline uurimine (meetod: jälgimine, vajadusel väljakaevamised). Avatud kaeviste, mis ulatuvad olemasolevast muldkehast välja (ka muldkehast madalamale), juures peab mälestiste ja nende kaitsevööndite alal olema tagatud arheoloogiline uurimine. Arheoloogiline uuring (praegusest teemuldkehast väljapool toimuvatel kaevetöödel) on vajalik Kuldre küla läbival Võru‒Kuigatsi‒Tõrva maantee ca 400 m pikkusel lõigul, kinnistute katastritunnusega 84301:003:0223 ja 84301:003:0702 vahelisel alal. Lõigul Kuldre‒Tagula tee (nr 25118) kuni Veski taluni (katastritunnus 84301:003:1270), ennekõike Varese-Hansi kinnistu (katastritunnus 84301:003:0271) põhjaservas, olla tavapärasest tähelepanelikum, et ei lõhutaks Muinsuskaitseametile teada olevat, kuid hetkel veel mitte kaitse alla võetud Kõlbi külakalmet.
 3. Kaitsta ehitustööde käigus Uue-Antsla (Piirivariku) ristimetsa ristipuid kahjustuste eest.
 4.  PK 240 piirkonnas paikneva II kategooria kanakulli (Accipiter gentilis) elupaiga piirkonnas (kuni 300 m raadiuses elupaiga piirist) tuleb võimalusel vältida mürarikkaid ehitustöid kanakulli pesitsusajal (märts-august). Eriti ohtlikud on olulise häiringuga tegevused kanakulli pesa läheduses märtsis ja aprillis.
 5. Töödeks valitud tehnika ning töövõtted ei tohi mõjutada negatiivselt tegevustega hõlmatud alaga piirnevate kaitseväärtuste seisundit.
 6. Vältida ehitustöid puurkaevude sanitaarkaitsealadel (teele lähim teadaolev puurkaev (PRK0010729) sanitaarkaitsealaga 50 m asub Kuldre asulakoha läheduses ca 70 m kaugusel teest).
 7. Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette nähtud kõvakattega pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada kaugemale kui 50 m kaevudest ja veekogudest.

Juhul, kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine veekogude ja kaevude lähedal on vältimatu, tuleb tööde teostajal olla eriliselt tähelepanelik ja kavandata töökorraldus selliselt, et oleks välistatud pinnase ja reoainete kanne veekogudesse ning reostuse sattumine pinnasesse ja põhjavette (näit projekteeritava teelõigu PK 252 – PK 255 piirkonnas, kus asuvad väikesed seisuveekogud võrdlemisi tee lähedal mõlemal pool teed).

 1. Ehitusaegse müra mõju leevendamiseks tuleb mürarikkaid ehitustöid teostada päevasel ajal. Masinate ja seadmete tankimis- ja ladustamisplatsid ei tohi paikneda majapidamiste lähedal. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras.
 2. Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Kasutatav tehnika peab olema heas tehnilises seisukorras. Majapidamiste läheduses tuleb vältida ehitusaegse tolmu levikut teeäärse asustuse territooriumitele, vajadusel tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid).
 3. Jäätmeteket tuleb võimalikult minimeerida ja võimalusel jäätmeid taaskasutada.
 4. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud.
 5. Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Ehituse töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.
 6. Projekti ehitusfaasis koostada keskkonnajuhtimiskava ning tagada selle täitmine.

Otsustaja on Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda alltoodud linkidel. Kontaktisikuks on Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksuse projektijuht Antti-Armin Pärna, e-post antti-armin.parna [at] transpordiamet.ee, tel 5304 8415.