Avalik liinivedu

Liinivedu jaguneb avalikuks, riigisiseseks kaugbussiliini ning rahvusvaheliseks kaugbussiliiniveoks. 

Avalik liinivedu

Avalik liinivedu on sõitjatevedu, mis on avaliku teenindamise lepingu alusel sõlmitud vedaja ja omavalitsusüksuse või riigi vahel.

Valla-, linna- või maakonnaliin on liin, mille peatused asuvad peamiselt sama valla, linna või maakonna haldusterritooriumil. Valla-, linna- ja maakonnaliini eristamisel võetakse arvesse ka teisi liini iseloomustavaid näitajaid, nt sõiduplaani, sõitjate põhilist sihtgruppi, peamist teeninduspiirkonda ja ühissõiduki tehnilist vastavust selle liini teenindamiseks.

Riigisisene kommertskaugliinivedu

Riigisisene kaugbussiliinivedu on liiniloa alusel teostatav sõitjate vedu riigisisestel liinidel, mille peatused asuvad rohkem kui ühe maakonna haldusterritooriumil. Riigisisene kaugbussiliinivedu toimub kommertsalustel.

Maanteeamet väljastab riigisiseste kaugbussiliinide liinilubasid ja kinnitab nende liinilubade alusel teenindatavate riigisiseste kaugbussiliinide sõiduplaane.

Liiniloa taotlemise tingimustega palume tutvuda siin.

Rahvusvaheline kaugbussiliinivedu

Rahvusvaheline kaugbussiliinivedu on liiniloa alusel teostatav kommertsliinivedu, mille peatused asuvad ka väljaspool Eesti riigi territooriumi.

Rahvusvahelist sõitjatevedu reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1073/2009/EÜ või rahvusvaheliste lepingutega. Liinivõrk kujuneb vastavalt vedajate esitatud taotlustele, mida menetleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Rahvusvahelise kaugbussiliinivedu puudutavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole.