Liiniloa andmise taotlemine ja sõiduplaani kinnitamise taotlemine

Maanteeamet annab liinilubasid bussiveoks riigisisesel kaugliinil ja kinnitab riigisiseste kommertskaugliinide sõiduplaanid.

Liiniloa taotlemine

Liiniloa taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:
 
 • taotlus;
 • veotingimuste kavand ehk deklaratsioon;
 • sõiduplaani kavand (kahes eksemplaris);
 • iga asjaomase ühistranspordikeskuse ning Tallinna, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjalikud seisukohad;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • sõidu- ja puhkeaja graafik, kui taotletava liini pikkuseks on üle 4,5 tunni.

Kaalutluspõhimõtted

Kaalutluspõhimõtted on välja töötatud lähtudes Ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 10 lõikes 1 sätestatud ühistranspordi kavandamise ja korraldamise eesmärkidest:
 
 • Tagada ühistransporditeenuse pakkumise vastavus nõudlusele, võttes arvesse ressursside kasutamise sotsiaalset ja majanduslikku otstarbekust. 
 • Soodustada ühissõidukite eeliskasutamist ja vähendada ühiskonna kulutusi.

Sõiduplaanide kinnitamine

Sõiduplaani kinnitamisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus;
 • sõiduplaani kavand (kahes eksemplaris);
 • iga asjaomase ühistranspordikeskuse ning Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjalikud seisukohad;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • veotingimuste kavand ehk deklaratsioon;
 • sõidu- ja puhkeaja graafik, kui taotletava liini pikkuseks on üle 4,5 tunni.
   

Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta vähemalt 90 päeva enne teenindamise kavandatavat lõpetamist Maanteeametile vastava taotluse esitama.

Veo alustamisest ja/või sõiduplaani jõustunud muudatusest peab vedaja teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt kümme päeva ette.

Liiniloa kehtetuks tunnistamine

Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta vähemalt 90 päeva enne Maanteeametile vastava taotluse esitama. 

Liiniloa veotingimuste muutmist võib taotleda üldjuhul pärast ühe aasta möödumist alates ajast, kui liiniluba välja anti või veotingimusi muudeti.

Taotluste läbivaatamine

Maanteeamet teeb taotlejale teatavaks otsuse liiniloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist. 

Riigilõivud

Liiniloa taotlemise ning sõiduplaanide muutmise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Dokumentide vastuvõtt

Dokumente võtab vastu Maanteeameti ühistranspordiosakond aadressil Teelise 4, Tallinn, II korrus kabinet 287.

Infot liinilubade taotlemise kohta saab telefonil 636 1120 või e-maili aadressil info [at] mnt.ee