Ühistranspordi infosüsteem

Ühistranspordi infosüsteemi (ÜTRIS) eesmärgiks on kvaliteetse info koondamine ühistranspordi teenuse planeerimiseks, korraldamiseks, järelevalveks ja kasutamiseks.

Selleks loodi Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismi kaasabil riiklik ühistranspordi korraldamise infosüsteem, mis koondab ühtsesse infosüsteemi käigusolevate ühistranspordiliinide sõiduplaanid, informatsiooni sõitjatevedu korraldavate vedajate kohta ja vedajatele antud ühistranspordilubade, rahvusvahelise sõitjateveo õiguse kannete, sõidukikaartide, liinilubade ning sõlmitud avaliku teenindamise lepingute, sõiduplaanide ja ühissõidukipeatuste kohta ning võimaldab pidada nende üle arvestust.

Infosüsteem annab kõigi tasandite ühistranspordi korraldajatele usaldusväärsetel andmetel põhineva aluse liinide planeerimiseks, ühtse liinivõrgu (s.h. kõigi transpordiliikide vahel kooskõlastatud sõiduplaanide) koostamiseks ja ühtse piletimüügisüsteemi loomiseks. Kasutusele võetud sidusa piletimüügisüsteemi väljundinfot arvestatakse sõiduplaanide täpsustamisel ja muutmisel.

Ühistranspordiregistri avaandmed
 

Ühistranspordiregistri avaandmed sisaldavad lihtsustatud struktuuri andmekoosseisuga väljavõtet Riiklikku Ühistranspordiregistrisse kantud andmetest, mis hõlmavad siseriiklikult käigus olevate ühistranspordiliinide kirjeldusi, sõidugraafikuid ja peatuste asukohtasid.

Avaandmed on kasutamiseks vabalt kättesaadavad kõikidele huvitatud osapooltele. Avaandmete taaskasutamisel avalikult kättesaadavates kanalites (sh veebilehed, nutiseadmete rakendused) kohustub andmeid taaskasutav osapool viitama andmete päritolule ning tagama, et avalikult kättesaadavas rakenduses kasutatavad andmed ei ole vanemad kui 7 päeva alates Maanteeameti keskkonnast alla laadimise hetkest.

Ühistranspordiregistri avaandmetele tagatakse juurdepääs aadressil www.peatus.ee/gtfs.

Eeltoodud URL-lt on allalaaditav kokkupakitud fail nimetusega gtfs.zip mis sisaldab alljärgnevaid txt/csv vormingus andmefaile:

  • agency.txt
  • calendar.txt
  • calendar_dates.txt
  • feed_info.txt
  • routes.txt
  • stop_times.txt
  • stops.txt
  • trips.txt

Andmefailides sisalduvate andmete struktuur vastab Google poolt välja töötatud ühistranspordi sõidugraafikute ja nendega seotud geoandmete formaadile mida tuntakse GTFS (General Transit Feed Specification) all. Andmete struktuur ja andmeväljade vahelised seoses on kirjeldatud GTFS referentsmaterjalis, mis on kättesaadav siin

Vastavalt GTFS spetsifikatsioonile võivad txt vormingus andmefailid sisaldada lisaks spetsifikatsioonis toodud väljadele täiendavaid andmeväljasid, mida kasutatakse piirkondlikust eripärast tingituna ühistranspordi liinivõrgu täpsemaks kirjeldamiseks. Ühistranspordiregistri avaandmetes sisalduvate väljade (sh GTFS põhispetsifikatsioonis mittesisalduvate täiendavate väljade) tähendus on kirjeldatud lisatud dokumendi punktis 4.