Ühistranspordi korraldus

Maanteeameti ühistranspordiosakond seisab selle eest, et ühistransporti kavandatakse ja korraldatakse vastavalt nõudlusele, soodustades seeläbi ühissõidukite eeliskasutamist ning vähendades ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.

Ühistranspordiosakond kavandab ja korraldab üleriigilist bussi-, praami- ja lennuliiklust Eestis.

Ühistranspordiosakond

  • korraldab üleriigilist ühistranspordi arengut;
  • kujundab ja optimeerib üleriigilist liinivõrku;
  • töötab välja sõitjateveo toetamise põhimõtted;
  • valmistab ette avaliku liiniveo hangete põhitingimused (vajadusel hangete läbiviimine või nendel osalemine);
  • annab liinilubasid bussiveoks riigisisesel kaugliinil ja kinnitab riigisiseste kommertskaugliinide sõiduplaanid;
  • nõustab valla- ja linnavalitsusi ning piirkondlikke ühistranspordikeskuseid bussiliikluse avaliku teenindamise lepingu koostamise, rakendamise ja liinivõrgu kujundamise küsimustes
  • korraldab riigi eelarvest toetatava ühistranspordi rahastamist;
  • haldab ja arendab riiklikku ühistranspordiregistrit;
  • osaleb ühistranspordi valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatötöamisel;
  • teostab ühistranspordi järelevalvet.