Ühistranspordi korraldus

Ühistranspordi kavandamise ja korraldamise eesmärk on tagada ühistranspordi pakkumise vastavus nõudlusele, soodustada ühissõidukite eeliskasutamist ning vähendada ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.

Ühistransporti kavandavad ja korraldavad vastavalt Ühistranspordiseadusele või selle alusel sätestatud korras valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsus (edaspidi omavalitsusorgan), ühistranspordikeskus, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vabariigi Valitsus, kaasates vajadusel omavalitsusüksuste liite, vedajaid ja vedajate ühendusi ning asutades piirkondlikke ühistranspordikeskusi.

Ühistranspordikeskuste kontaktid leiab siit. (10.47 KB, XLSX)

Maanteeameti pilvebussi

 

Maanteeamet:

 

  • Korraldab üleriigilisi ühistranspordiuuringuid.
  • Osaleb kaugliinide taristu objektide kavandamises ja rakendab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks.
  • Kooskõlastab bussiliikluses maakonnaliinil avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri hinna ja piletihinna ning avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavate riigisiseste kaugliinide sõiduplaanid.
  • Nõustab valla- ja linnavalitsust ning piirkondlikku ühistranspordikeskust bussiliikluse avaliku teenindamise lepingu koostamise, rakendamise ja liinivõrgu kujundamise küsimustes.
  • Korraldab järelevalvet bussiliikluses tema antud liiniloa nõuete täitmise üle, kaug- ja maakonnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle ning valla- ja linnaliiniveol sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, kui avaliku teenindamise kohustuse eest makstakse sihtotstarbelist toetust riigieelarvest.
  • Kujundab üleriigilise ühistranspordi liinivõrgu, arvestades valla-, linna-, maakonna- ja rahvusvaheliste liinide sõiduplaane ning asjaomaste ühistranspordikeskuste ettepanekuid.
  • Annab liinilubasid bussiveoks riigisisesel kaugliinil ja kinnitab riigisiseste kommertskaugliinide sõiduplaanid