Väärteomenetlused

Ühistranspordi järelevalvet teeb Maanteeamet. Järelevalve hõlmab endas ka piletikontrolli maakonna avalikel liinidel ja rongides.

Järelevalvet sõidupileti olemasolu üle tehakse üle Eesti. Sõidupileti puudumisel bussis või rongis on Maanteeameti ametnikul õigus koostada reisijale lühimenetluse otsus. Laevadel ja lennukitel koostatakse pileti puudumisel jätkuvalt väärteootsuseid.

Lühimenetluses koostatakse lühimenetluse otsus isiku karistamise kohta mõjutustrahviga, milleks on 20 eurot. Kui isik on noorem kui 18-aastane, on mõjutustrahvi suuruseks 10 eurot. Trahvi suurus on seaduses kindlaks määratud. Mõjutustrahv ei ole väärteokaristus ning seda ei kanta karistusregistrisse.

Muude väärtegude puhul võivad isikud väärteootsuse kättesaamiseks rahatrahvi kohta pöörduda ükskõik millisesse Maanteeameti regionaalsesse esindusse. Esinduses on vajalik esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba või muu pildiga dokument) ning teenindaja prindib otsuse. Seaduse kohaselt on igal isikul kohustus ise hoolitseda väärteootsuse kättesaamise eest.

 

Rahatrahvide ja menetluskulude tasumine

 

Tasumine ainult pangaülekandega.

Makse saaja nimi: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi arvelduskontod pankades:

Panga nimi Arvelduskonto number (IBAN) BIC ehk SWIFT kood Panga aadress
SEB Pank AS EE891010220034796011 EEUHEE2X Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Swedbank AS EE932200221023778606 HABAEE2X Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Luminor Bank EE701700017001577198 NDEAEE2X Liivalaia tn 45, 10145 Tallinn
LHV Pank EE777700771003813400 LHVBEE22

Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

Viitenumber on 4100081750.

Kui tasutakse teise isiku eest, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasutakse ning lisaks väärteootsuse number.

Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast, on kohustuslik märkida makse saaja, panga nimi, arvelduskonto number (IBAN), BIC ehk SWIFT kood ja summa. Lisainfo lahtrisse kindlasti märkida viitenumber või väärteootsuse number ja ka isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasuti. Täpsemad juhised rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks leiate oma panga koduleheküljelt.

 

For foreign payment:

For the international payment of misdemeanor fine please fill in the payment order as follows:

Beneficiary: Rahandusministeerium

Bank: Swedbank AS

IBAN: EE932200221023778606

BIC (SWIFT): HABAEE2X

Amount: The total amount on your decision

Reference No.: According to the reference number on your decision ("viitenumber")

Explanation: Reference number or decision number and the full name of the person the decision was issued for. Please note that reference number is compulsory and payments without reference number may be returned or fail to be registered on time which may result in case brought against you at the bailiff’s office.

 

Tasumine sularahas lähimas pangakontoris: tehing - sularaha sissemakse.

 

Lisainformatsioon:

 • Raha- või mõjutustrahvitrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsuses ja kiirmenetluse või lühimenetluse otsuse plangi pöördele.
 • Rahatrahv tuleb tasuda otsuse tegemisest 15 päeva jooksul.
 • Mõjutustrahv peab olema laekunud 15 päeva jooksul päevast, mil lühimenetluse otsus koostati.
 • Tähtajaks tasumata raha- ja mõjutustrahv saadetakse lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadustikule ning trahvile lisanduvad kohtutäituri tasud.
 • Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.
 • Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist digitaalselt allkirjastatult Maanteeameti nimele meilile info [at] mnt.ee, postiga Teelise tn 4, Tallinn või esitada taotlus isiklikult Maanteeameti teenindusbüroole.
 • Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS § 203 lõikele 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.
 • Kui tähtpäevaks tasumata jäetud trahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb trahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul, kui võlgnik tasub trahvi pärast täitemenetluse algust väärteo-, kiirmenetluse või lühimenetluse otsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt otsuse jõustumise kuupäevaks.
 • Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vabas vormis avaldus:
  - Maanteeameti teenindusbüroos või
  - digiallkirjastatud taotlus meilile info [at] mnt.ee

Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida Maanteeameti infotelefonil 620 1200 või info [at] mnt.ee.