24.04 õhtul toimub liiklusregistri infosüsteemi ARIS2 uuendamine

19. aprill 2018 - 14:02

Käesolevaga teavitame, et 24.04.2018 õhtul toimub väljaspool ülevaatuspunktide tööaega liiklusregistri infosüsteemi ARIS2 uuendamine.

Uuendamise tulemusena toimuvad järgmised muudatused:

  • asendatakse väljend „kütuse liik“ väljendiga „kütuse tüüp“ ja hakatakse lisaks kuvama andmevälja „kütuse kombinatsioon“, kui tegemist on kahe või enama kütuse toitel või nende segul töötava sõidukiga. Sellega seoses muutub sõiduki kütuse kuvamine sõiduki registreerimistunnistusel, ülevaatuse vormistamisel ARIS2-s ja ülevaatuse kontrollkaardil;
  • muutub katalüsaatori olemasolu märke kuvamine;
  • gaasil (LPG, LNG, CNG) töötava mootoriga sõidukitele hakatakse kuvama heitmete lahtreid ja lahtrite täitmine on kohustuslik.

Järgnevalt selgitame muudatuste sisu lähemalt:

Asendatakse väljend "kütuse liik" väljendiga "kütuse tüüp":

Sõiduki ülevaatuse vormistamisel on edaspidi kasutusel väljend "kütuse tüüp" sarnaselt alates 10.10.16 väljastatava reg.tunnistusega:

Registreerimistunnistus:  

ARIS2:   Kütuse tüüp: DIISEL

Kontrollkaart: Heitmed: Diislikütus

Sõiduki registreerimistunnistuse lahter "P.3 Kütuse tüüp" võib alates 25.04.18 sisaldada rohkem kui ühte kütuse nimetust vastavalt sellele mis kütusel on sõiduki mootor võimeline töötama. Sellele vaatamata jäävad alles ka sõidukid, millel gaasiseade on paigaldatud lisaseadme märkusega, millisel juhul lahtris "P.3 Kütuse tüüp" gaasi kütusena märgitud pole.

Lisaks kuvatakse edaspidi sõiduki andmetes andmevälja "kütuse kombinatsioon" – sellel andmeväljal kuvatakse, kas tegemist on ühekütuselise, kahekütuselise, segakütuselise (mitmekütuselise) vms sõidukiga (loe lähemalt ülevaatajate infolehelt alajaotusest "mootori/kütuse tüüp"). Antud informatsioon saab olema seotud enamuses vaid sõidukitega, mis registreeritakse liiklusregistris alates 25.04.2018.

NB! Enne 25.04.2018 registreeritud sõidukite kütuse tüübi andmete kuvamist tagantjärele ei muudeta ja andmete erinev kuvamisloogika ei ole liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamise aluseks.

Muutub katalüsaatori olemasolu märke kuvamine:

Seni kuvati katalüsaatori olemasolu kütuse tüübi juures järgmiselt: „bensiin kat.“. Seoses ARIS2 uuendamisega kuvatakse katalüsaatori olemasolu eraldi märkena sõiduki andmete alajaotuses: 

Kui sõidukil on katalüsaator, siis on vastav märkeruut täidetud linnukesega, kui katalüsaatorit olema ei pea, siis on märkeruut täitmata.

NB! Katalüsaatori info on seotud vaid ottomootoritega – kompressioonsüütega mootorite kohta andmeväli "katalüsaator" küll kuvatakse, kuid see ei oma seost katalüsaatori olemasoluga.

Gaasil (nt LPG, LNG, CNG) töötava mootoriga sõidukitele hakatakse kuvama heitmete lahtreid:

Sarnaselt mootoribensiinil töötavale katalüsaatorit omavale ottomootoriga sõidukile on alates 25.04.18 ARIS2-s heitmete lahtrid ka gaasil töötavat ottomootorit omava sõiduki tarbeks, mistõttu tuleb ka neil sõidukitel heitmete kahjulike ainete sisalduse mõõtmine teostada. Ottomootoriga sõiduki heitmete kahjulike ainete sisalduse piirnormid on toodud MKM määruse nr 42 lisa 1 (PDF) koodis 708.