Muudatused tehnoülevaatuse regulatsioonis

2. jaanuar 2018 - 16:35

01.01.2018 jõustunud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" ja määruse nr 39 "Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" muudatusega muutusid ülevaatusele esitamise tähtaja määramise reeglid ja sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (link (PDF)).

Ülevaatusele esitamise tähtajad esmaregistreerimisel

 

Esimesele ülevaatusele esitamise tähtaeg ei sõltu sõiduki registreerimisnumbrist, vaid esmaregistreerimise ajast. Esmaregistreerimise kuu on esimesele ülevaatusele esitamise kuu. Ülevaatusele esitamise tähtaeg on alates esmaregistreerimisest:

 1. M1-, L3e-, L4e-, L5e-, L7e- ja O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.
 2. N1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.
 3. M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.
 4. Esmaregistreerimise järel peab masina (traktor, liikurmasin ja nende haagised) korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.

Ülevaatuse esitamise tähtajad kasutatud sõiduki puhul

 

M1 ja N1 kategooria sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaeg ei sõltu sõiduki registreerimisnumbrist. Kõigi kategooria sõidukite järgmise korralise ülevaatuse tähtaja arvutus toimub ühel ja samal loogikal. Järgmisele korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg on määratatud järgnevalt:

 1. Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 2. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 3. Kasutatud N-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 4. Kasutatud mitte üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 5. Üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 6. Kasutatud O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 7. Kasutuses oleva masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.
 8. Kui sõiduk/masin esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.
 9. Sõidukile/masinale varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk/masin esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.

Ülevaatusele esitamise kuu ei muutu (jääb samaks) kui sõiduk esitatakse ülevaatusele 2 kuu jooksul enne/pärast määratud ülevaatuse aega. Järgmise korralise ülevaatuse tähtaega arvutatakse määratud tähtajast alates.

Ülevaatusele esitamise kuu muutub kui sõiduk esitatakse ülevaatusele rohkem kui 2 kuud enne/pärast määratud ülevaatuse aega. Järgmise korralise ülevaatuse tähtaeg arvutatakse ülevaatusele esitamise ajast alates.

Ülevaatusele esitamise tähtajad alates 01.01.2018:

Erakorraline ülevaatus

 

Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatuse kehtivusaja. Erakorralise ülevaatuse edukal läbimisel määratakse uus korralise ülevaatuse aeg. Enne erakorralisele ülevaatusele suunamist kehtinud korralise ülevaatuse aega ei taastata.

Järgmise korralise ülevaatuse tähtaega ei pea ülevaataja ise arvutama, sest kõik arvutused teeb ARIS2. Sellele vaatamata palume ülevaatajatel olla aasta alguses tähelepanelikud ja teavitada võimalikest vigadest süsteemis.

Ülevaatuse töömaht

 

Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kontrollitakse kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja nö „vigade tabelis“ ehk lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust. Kontroll hõlmab vigade tabelis toodud sõiduki osade, seadmete, sõlmede ja varustuse seisukorra hindamist ning tehniliste- ja paigaldus nõuetele vastavuse kontrollimist.

Sõiduki osade, seadmete, sõlmede ja varustuse seisukorra kirjeldused on toodud vigade tabelis ülevaatuse mitteläbimiste põhjustes. Sõiduki seisukorra kirjelduseks kasutatakse sõnu nagu defektne, tõrge, halvenenud, kahjustunud, kulumine, töökõlbmatu, kinnitamata, korrodeerunud, lekkimine, pihkumine ja lõtk. Need kirjeldused on välja toodud eraldi mõistetena.

Peale sõiduki osade seisukorra kontrollitakse ülevaatusel sõiduki osade tehnilisi nõuded või nende paigaldus nõudeid. Nõuetele mittevastavust kirjeldab vigade tabelis ülevaatuse mitteläbimise põhjus – „ei vasta nõuetele“, „arv ei vasta nõuetele“ või „paigutus ei vasta nõuetele“. Kontrollimisel tuleb võtta arvesse tehnilisi nõudeid, mis kehtisid sõiduki Eestis registreerimisel või esmaregistreerimisel. Tehnilised nõuded on toodud MKM määruses nr 42 (link) ja muudes asjakohastes õigusnormides.

Tehniliste nõuete hindamise näiteks võib tuua rehvide kontrollimise ülevaatusel. Ülevaatusel kontrollitakse rehvide seisukorda (kulumine, kahjustused), vastavust nõuetele (tüübikinnitus, tähistus) ja paigutuse sobivust (koormustaluvus, kiiruskategooria, asetus vms). Nõuded, mille põhjal saab hinnata rehvide sobivust, on kirjas MKM määruse nr 42 lisade 1 ja 2 grupis 5 „Rattad (rehvid ja veljed)“.

Seega saab rehvide kontrollimise näitel öelda, et ülevaatusel toimub sõiduki osade kontrollimine kombinatsioonis vigade tabelis toodud ülevaatuse mitteläbimise põhjuste ja MKM määruses nr 42 toodud tehnonõuetega.

Kontrollimise meetodist üldiselt

 

Kontrollimise käigus saadud hinnangu tulemused peavad olema – niipalju kui ilma sõiduki osi demonteerimata on visuaalsel vaatlusel või mõõtmistega võimalik kontrollida – vastavuses sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetele.

Vaatlusega kontrollimine hõlmab endas ka sõiduki või selle osa käsitlemist (nt koputamine, raputamine, surumine, tõmbamine vms) või abinõu kasutamist (nt seebivesi, traathari, heebel vms), kui sõiduki või selle osa korrasolekus ei saa ainult vaatlusega veenduda. Näiteks sõiduki osa (aku, varuratas, iste, …) kinnituses veendumiseks, tuleb seda käega liigutada.

Ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete ja varustuse loetelu ning vigade määramise kriteeriumid

 

Ülevaatuse mitteläbimise põhjuste kirjeldusi on muudetud vastavalt kasutusel olevate mõistetega, mitteläbimise põhjuseid on lisandunud, muudetud või on muutunud rikete/puuduste kategooria (VO -> OV; OV -> EOV). Ülevaade lisandunud ja muutunud ülevaatuse mitteläbimiste põhjustest on toodud allpool tabelis 2.

Uuenenud rikete tabel on kasutatav alates määruse redaktsiooni jõustumisest 01.01.2018.