KKK – kuidas toimub kohaviitade vahetamine

15. november 2017 - 11:38

Haldusreform on rakendunud ning sellega seoses toimuvad muutused halduspiirides. Maanteeamet vastab enim üles kerkinud küsimustele uute siltide paigaldamise kohta.

 

Kes korraldab muutunud piiridega kohalike omavalitsuste siltide vahetamise?

Kuna kohalikud omavalitsused saavad muudatuste teostamiseks toetust, siis halduspiiride muutmise ja tähistamisega seotud kohanime tähiste ümbertõstmised, vanade eemaldamised ning täiendavate kohanime tähiste riigimaanteede äärde paigaldamised teostab halduspiiride muutja ehk kohalik omavalitsus. Kõne all olevate muudatuse hulka kuuluvad ka külanimedega märgid.

Kust saavad omavalitsused raha siltide vahetamiseks?

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse §6 ütleb, et riigieelarvest eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetust. Lõige 2 punkt 3 ütleb, et ühinemistoetust eraldatakse muuhulgas ka omavalitsusüksuse nime ja staatuse muutmisega seotud toimingute kulude katteks.

Mismoodi toimub maakonna piiride siltide vahetamine?

Maakonna piire tähistavad märgid on valdavalt paigaldatud samale alusele kohanime tähistega, mistõttu tuleks mõlemad märgid vahetada välja või eemaldada sama ettevõtmise raames. Teeme koostööd kohalike omavalitsustega, et leida mõistlikud lahendused.

Kui mingil põhjusel ei ole kohalikud omavalitsused nõus vahetama välja teiste kohanime tähiste välja vahetamise raames ka maakonna silte, vahetab Maanteeamet vajalikud märgid 2018. aasta esimesel poolaastal.

Kui palju silte vahetab Maanteeamet ja kui suur on vahetamise kulu?

Täpset arvu ei ole hetkel teada ja seetõttu selgub kogumaksumus tööde käigus.

Kas siltide paigaldamiseks on vaja luba?

Riigiteedel tuleb täiendavate liiklusmärkide paigaldamised, olemasolevate ümbertõstmised või eemaldamised eelnevalt kooskõlastada Maanteeametiga ja taotleda selleks vastav luba.

Kui palju maksab üks märk?

Maanteeamet soovitab pöörduda märkide tootjate ja paigaldajate poolde, sest hind sõltub paljudest asjaoludest.

Millised nõuded kehtivad märkidele?

Kõik märgid tuleb paigaldada ning kujundada vastavalt Liiklusseadusele ja selle alusel kehtestatud asjakohastele määrustele, standardile EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ ning ka Maanteeameti peadirektori 21.06.2013 käskkirjale nr 237, mis kehtestab riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusmärkidele täiendavad nõuded. Eelnimetatud standard ütleb, et märgile 641 „Kohanime tähis” kantakse haldusüksuse vapi kujutis, kui see on riigisekretäri poolt ametlikult kinnitatud.

Tulenevalt Majandus- ja taristuministri määrusest „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem“ tuleb vastavad märgid paigaldada sellises ulatuses, et oleks tagatud ristmikel kasutatavate viitade süsteemi toimivus ehk teekonnal sihtpunkti oleks viitamine järjepidev.

Maanteeameti kodulehel on välja toodud ka mitmed nimetatud juhendid ning need leiab siit https://www.mnt.ee/et/tee/liikluskorraldus/liikluskorraldus.

Mis ajaks peavad märgid olema vahetatud?

Tähtaegu uute kohanimetähiste paigaldamiseks Maanteeamet seadnud pole, kuid soovitame seda teha esimesel võimalusel, et liiklejatel oleks vajalik info aegsasti olemas.

Mida tuleb teha vanade märkidega?

Vanad märgid tuleks sama töö raames eemaldada või ümber tõsta ning vajadusel utiliseerida.

Kontaktid, kelle poole pöörduda viitade kooskõlastamiseks, leiab siit.