Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.

20. september 2017

17. oktoober 2017

Kala Ruudus OÜ

Liiklusviisakus

Kampaania eesmärgid


Esmakordselt liiklusviisakuse teemal läbiviidava kampaania eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.

Paljud käitumisjuhised on paika pandud liiklusseaduses, mille järgi peab liikleja olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega. Elementaarne viisakus (ja kohustus) on näidata manöövri sooritamisel suunatuld, kuid samavõrd tavaline võiks olla kergliiklejana enda nähtavaks tegemine ning enne ülekäigurajale astumist veendumine, et autojuhid on mind märganud. Samuti vihmaste või talviste teeolude puhul sõiduoludele vastava sõidukiiruse valimine ja nii autos kui bussis turvavöö kinnitamine, et mitte ohtu seada end ja oma kaassõitjaid.

Liiklusviisakuse eeldusteks on liiklusreeglite tundmine ja järgimine, lugupidamine enda ning kaasliiklejate vastu, empaatilisus ja mittekonfliktsus ning erinevate liiklejate rollide mõistmine. Liiklusviisakust mõjutab kõige enam liiklejate endi positiivne eeskuju.

Liikluskeskkonna jagamisel on oluline liiklejatüüpide omavaheline koostöö. Ohutu liiklemine ja omavaheline viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult üksteist märgates. Kõigil on õigus üht- või teismoodi liikluses osaleda, kuid siiski tuleb eriti hoolikalt tähele panna vähemkaitstud liiklejaid nagu jalakäijad ja jalgratturid – eeskätt lapsed ning eakad. Täiskasvanuna tänaval liigeldes peaks kindlasti mõtlema, et oma käitumisega oleme eeskujuks kõikidele kaasliiklejatele, kuid eeskätt lastele. 

Ülevaade kampaaniast


Inimesed hindavad end liiklejana 10-palli süsteemis hindega 8 ja 9, kuid Eesti üldisele liikluskultuurile ei panda kõrgemat hinnet kui 7, näitas möödunud aastal Maanteeameti ekspertide läbiviidud ümarlaua küsitlus. Tihti tuuakse uuringutes üksteisega mittearvestamise põhjustena välja aja surve, kuid seejuures unustatakse mõelda tagajärgedele ehk tervist säästvatele valikutele.

Eestis oli möödunud aastal kokku vaid 13 päeva, mil Politsei- ja Piirivalveamet võis raporteerida, et ei toimunud ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust. Tänavu kaheksa kuuga on selliseid päevi olnud juba 15, kuid teineteisega arvestades on võimalik saavutada veel rohkem selliseid päevi.

Muutus turvalisema liikluskeskkonna suunas saab tulla vaid siis, kui liiklejatena mõeldakse võimalikele tagajärgedele enne, kui riskeerivaid otsuseid vastu võetakse. Üldiselt peetakse iseend teadlikuks ning kogenud liiklejaks, kuid me ei tea, milliseid otsuseid võtavad vastu kaasliiklejad. Seetõttu peaks endale teadvustama oma liikluskäitumist – kaasliiklejaid ei tohiks panna olukordadesse, kus ise end leida ei soovita.

Kampaania sihtrühmaks on 25–45-aastased liiklejad ning selle raames kutsume üles kõiki asutusi ning organisatsioone toetama liiklusviisakuse kampaaniat omapoolsete algatuste ja aktsioonidega. Ootame teie ideid erinevate algatuste läbiviimiseks, mis aitavad tagada viisakamat ning turvalisemat liikluskeskkonda. Palume teil registreerida SIIN ning Maanteeameti kontaktisik võtab teiega ühendust, et arutada võimalikku koostööd.

Kampaania väljundid:

  • TV
  • Raadio
  • Sotsiaalmeedia
  • Kinod
Embedded thumbnail for Viisakus algab meist endist. Ka liikluses.